รายละเอียดหัวข้อการอบรมเปิดอ่านได้ด้วยโปรแกรม Adobe Acrobat Reader 6.0 หากยังไม่มีโปรแกรมนี้ให้ติดตั้งก่อน
clickที่นี่ เพื่อติดตั้ง โปรแกรม Adobe Acrobat Reader 6.0

โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2549
วัน เดือน ปี
1. เรื่อง “การสร้างสรรค์ภาพสวยด้วยโปรแกรม Photoshop”
6 – 7 กุมภาพันธ์ 2549
2. เรื่อง “การสร้าง Animation Graphics for Web ด้วยโปรแกรม Macromedia Flash”
27 – 28 กุมภาพันธ์ 2549
3. เรื่อง “การสร้างบทเรียนเพื่อเผยแพร่ บนเครือข่าย Internet ด้วยโปรแกรม Macromedia Dreamweaver”
6 – 7 มีนาคม 2549
4. เรื่อง “การใช้โปรแกรม Macromedia Captivate เพื่อสร้างสื่อการสอน Online”
20 – 21 มีนาคม 2549
5. เรื่อง “การใช้โปรแกรม Microsoft Word เพื่อการสร้างเอกสาร”
22 – 23 พฤษภาคม 2549
6. เรื่อง “การใช้โปรแกรม Microsoft Word เพื่อการสร้างเอกสาร (ขั้นสูง)”
29 พฤษภาคม 2549
7. เรื่อง “การใช้โปรแกรม Microsoft Excel เพื่อการคำนวณวิเคราะห์”
26 – 27 มิถุนายน 2549
8. เรื่อง “การใช้โปรแกรม Microsoft Excel เพื่อการคำนวณวิเคราะห์ (ขั้นสูง)”
3 กรกฎาคม 2549
9. เรื่อง “การใช้โปรแกรม Microsoft Power Point สําหรับการนําเสนอผลงานทางคอมพิวเตอร์”
17 – 18 กรกฎาคม 2549
10. เรื่อง “การใช้โปรแกรม Microsoft Power Point สําหรับการนําเสนอผลงานทางคอมพิวเตอร์ (ขั้นสูง)”
31 กรกฎาคม 2549
11. เรื่อง “การใช้โปรแกรม Microsoft Access”
21 – 22 สิงหาคม 2549
12. เรื่อง “การใช้โปรแกรม Microsoft Access (ขั้นสูง)”
4 กันยายน 2549
Download ใบสมัครโครงการที่ 5-12 (ถ่ายเอกสารเพิ่มได้)  

โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2548
วัน เดือน ปี
1. เรื่อง “การสร้างสรรค์ภาพสวยด้วยโปรแกรม Photoshop” 23 – 24 ธันวาคม 2547
2. เรื่อง “การสร้างบทเรียนเพื่อเผยแพร่บนเครือข่ายInternet ด้วยโปรแกรม Macromedia Dreamweaver (ขั้นต้น)” 17 – 18 มกราคม 2548
3. เรื่อง “การสร้างบทเรียนเพื่อเผยแพร่บนเครือข่าย Internet ด้วยโปรแกรม Macromedia Dreamweaver ขั้นสูง (การใช้ Course Builder สร้างแบบทดสอบในเว็บไซด์)” 20 - 21 มกราคม 2548
4. เรื่อง “การสร้าง Animation Graphics for Web ด้วยโปรแกรม Macromedia Flash (ขั้นต้น)” 3 – 4 กุมภาพันธ์ 2548
5. เรื่อง “การสร้าง Animation Graphics for Web ด้วยโปรแกรม Macromedia Flash (ขั้นสูง)” 10 – 11 กุมภาพันธ์ 2548
6. เรื่อง “การผลิตสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมัลติมีเดีย ด้วยโปรแกรม Macromedia Authorware” 14 – 15 มีนาคม 2548
7. เรื่อง “ การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ด้วยโปรแกรม SPSS” 24, 30, 31 พฤษภาคม และ
6, 7 มิถุนายน 2548
รายละเอียดหัวข้อการอบรมเปิดอ่านได้ด้วยโปรแกรม Adobe Acrobat Reader 6.0 หากยังไม่มีโปรแกรมนี้ให้ติดตั้งก่อน
clickที่นี่ เพื่อติดตั้ง โปรแกรม Adobe Acrobat Reader 6.0
 

โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2547
วัน เดือน ปี
1. เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft Word XP เพื่อสร้างงานเอกสาร 17 -18 พฤศจิกายน 2546
2. เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint XP สำหรับการนำเสนอผลงานทางคอมพิวเตอร 24 - 25 พฤศจิกายน 2546
3. เรื่อง การสร้างสรรค์ภาพสวยด้วยโปรแกรม Photoshop 27 - 28 พฤศจิกายน 2546
4. เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft Word XP เพื่อสร้างงานเอกสาร(ขั้นสูง) 8 ธันวาคม 2546
5. เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint XP สำหรับการนำเสนอผลงานทางคอมพิวเตอร์(ขั้นสูง) 9 ธันวาคม 2546
6. เรื่อง การสร้างเอกสารเพื่อการนำเสนอบนอินเตอร์เน็ต ด้วยโปรแกรม Adobe Acrobat 11 - 12 ธันวาคม 2546
7. เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft Excel XP เพื่อการคำนวณวิเคราะห 15 - 16 ธันวาคม 2546
8. เรื่อง การใช้ฐานข้อมูลด้วย โปรแกรม Microsoft Access XP 12 - 13 มกราคม 2547
9. เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft Excel XP เพื่อการคำนวณวิเคราะห์ (ขั้นสูง) 19 มกราคม 2547
10. เรื่อง การใช้ฐานข้อมูลด้วย โปรแกรม Microsoft Access XP (ขั้นสูง) 20 มกราคม 2547
11. เรื่อง การสร้าง Animation Graphics for Web ด้วยโปรแกรม Macromedia Flash 5 12 - 13 กุมภาพันธ์ 2547
12. เรื่อง การสร้าง Animation Graphics for Web ด้วยโปรแกรม Macromedia Flash 5(ขั้นสูง) 19 - 20 กุมภาพันธ์ 2547
13. เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ด้วยโปรแกรม SPSS 9,10,16,17 มีนาคม 2547
14. เรื่อง การใช้โปรแกรม Chula E-Learning System เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน (รุ่นที่ 1) 10 - 11 มิถุนายน 2547
13. เรื่อง การใช้โปรแกรม Chula E-Learning System เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน (รุ่นที่ 2) 8 - 9 กรกฎาคม 2547

โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2546
วัน เดือน ปี
1. เรื่อง การใช้โปรแกรม Blackboard เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน รุ่นที่ 1 28 พฤศจิกายน 2545
2. การสัมมนา/ปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำ HomePage ของภาควิชา/หน่วยงาน ครั้งที่ 1 11 ธันวาคม 2545
3. เรื่อง การใช้โปรแกรม Blackboard เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน รุ่นที่ 2 16 ธันวาคม 2545
4. การสัมมนา/ปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำ HomePage ของภาควิชา/หน่วยงาน ครั้งที่ 2 20 ธันวาคม 2545
5. การสัมมนา/ปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำ HomePage ของภาควิชา/หน่วยงาน ครั้งที่ 3 14 มกราคม 2546
6. การสร้างสรรค์ภาพสวยด้วยโปรแกรม Photoshop 14 - 15 มกราคม 2546
7. การสร้างบทเรียนเพื่อเผยแพร่บนเครือข่าย Internet ด้วยโปรแกรม Macromedia Dreamweaver 28 - 29 มกราคม 2546

โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2545
วัน เดือน ปี
1. เรื่อง การสร้างบทเรียนเพื่อเผยแพร่บนเครือข่าย Internet ด้วยโปรแกรม Macromedia Dreamweaver 4
26 - 28 มีนาคม 2545
2. เรื่อง การสร้าง Animation Graphics for Web ด้วยโปรแกรม Macromedia Flash 5
23 - 25 เมษายน 2545

โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2544
วัน เดือน ปี
1. เรื่อง การสร้าง Animation Graphics for Web ด้วยโปรแกรม Macromedia Flash 5 รุ่นที่ 1
27 - 28 มิถุนายน 2544
2. เรื่อง การสร้างสรรค์ภาพสวย ด้วยโปรแกรม Photoshop 6
30, 31 กรกฏาคม - 1 สิงหาคม 2544
3. เรื่อง การสร้าง Animation Graphics for Web ด้วยโปรแกรม Macromedia Flash 5 รุ่นที่ 2
14 - 16 สิงหาคม 2544

โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
วัน เดือน ปี
1. การสร้างบทเรียนเพื่อเผยแพร่บนเครือข่าย Internet ด้วยโปรแกรม Front Page 2000 รุ่นที่ 1 15 - 17 สิงหาคม 2543
2. การสร้างบทเรียนเพื่อเผยแพร่บนเครือข่าย Internet ด้วยโปรแกรม Front Page 2000 รุ่นที่ 2 20 - 22 กันยายน 2543

โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
วัน เดือน ปี
1. การสร้างภาพสวยด้วยโปรแกรม Photoshop 5 รุ่นที่2 26 - 27 มกราคม 2542
2 .เทคนิคการสร้างงาน Presentation รุ่นที่ 2 16 - 17 กุมภาพันธ์ 2542
3. เทคนิคการเตรียมบทเรียน และผลิตบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รุ่นที่ 1 28 - 30  กันยายน  2542
4. เทคนิคการเตรียมบทเรียน และผลิตบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รุ่นที่ 2 20 - 22  ธันวาคม  2542

โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
วัน เดือน ปี
1. การสร้างภาพสวยด้วยโปรแกรม Photoshop5 รุ่นที่1 21 - 22 กันยายน 2541
2. เทคนิคการสร้างงาน Presentation รุ่นที่ 1 10 - 11 พฤศจิกายน 2541
3. การผลิตสื่อคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาบน Internet  1 - 2 ธันวาคม 2541