การประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การสร้างเอกสารเพื่อการนำเสนอบนอินเตอร์เน็ต ด้วยโปรแกรม Adobe Acrobat
วันที่ 11 - 12 ธันวาคม 2546

โครงการ
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างเอกสารเพื่อการนำเสนอบนอินเตอร์เน็ต ด้วยโปรแกรม Adobe Acrobat
หลักการและเหตุผล

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development) นับว่ามีส่วนสำคัญในการพัฒนาองค์กรให้ก้าวไปสู่การเป็นผู้นำได้เป็นอย่างดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงมีนโยบายพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีทักษะในการใช้งานคอมพิวเตอร์ เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้ได้ผลงานที่ถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โปรแกรม Adobe Acrobat เป็นโปรแกรมที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการจัดทำแฟ้มข้อมูล เพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ข้อมูลบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และการนำเสนอ รวมทั้งการจัดทำเอกสารต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงจัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการขึ้น

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรม

1. ได้รับความรู้ความเข้าใจและวิธีการใช้งานโปรแกรม Adobe Acrobat
2. นำความรู้ที่ได้รับจากการเข้ารับการอบรมไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับงานในหน้าที่ต่อไป

หัวข้อการประชุม

1. ความรู้พื้นฐานทั่วไปของโปรแกรม Adobe Acrobat
2. การใช้คำสั่งต่างๆ ของโปรแกรม
3. การสร้างและนำไปใช้
4. การประยุกต์ใช้ร่วมกับโปรแกรมอื่นๆ
5. การเผยแพร่แฟ้มข้อมูลในรูปแบบต่างๆ

วิธีการประชุม

- บรรยาย
- สาธิต
- ฝึกปฏิบัติด้วยคอมพิวเตอร์, 1 เครื่อง/ คน

คุณสมบัติผู้เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการ

1. คณาจารย์และบุคลากร สังกัดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. มีความรู้พื้นฐาน Microsoft Windows 95 / 98 / 2000

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม

จำนวน 40 คน

ระยะเวลา

12 ชั่วโมง วันที่ 11 - 12 ธันวาคม 2546 เวลา 09.00 น. - 16.00 น.

สถานที่

ห้องปฏิบัติการหน่วยคอมพิวเตอร์ ตึก อปร ชั้น 8

การประเมินผล

- สังเกตุ
- แบบสอบถาม

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. คณาจารย์และบุคลากร ได้รับความรู้และสามารถใช้งานโปรแกรม Adobe Acrobat ได้
2. คณาจารย์และบุคลากร สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในงานประจำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

- หน่วยผลิตและพัฒนาสื่อคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

วิทยากร

- อาจารย์ ภุชงค์ โรจน์แสงรัตน์
- บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ประสานงานโครงการ

นางสาวนัยนา นุรารักษ์


กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การสร้างเอกสารเพื่อการนำเสนอบนอินเตอร์เน็ต ด้วยโปรแกรม Adobe Acrobat
วันที่ 11 - 12 ธันวาคม 2546
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ตึก อปร ชั้น 8 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รายละเอียดการประชุมเชิงปฏิบัติการ

วันพฤหัสบดีที่ 11 ธันวาคม 2546
08.30 น. - 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 น. - 10.30 น. พื้นฐานการใช้โปแกรม Adobe Acrobat
(พักรับประทานน้ำชา - กาแฟ)
10.30 น. - 12.00 น. การใช้คำสั่งต่างๆ ของโปรแกรม
13.00 น. - 14.30 น. การสร้างแฟ้มข้อมูลรูปแบบ PDF
(พักรับประทานน้ำชา - กาแฟ)
14.30 น. - 16.00 น. การออกแบบตกแต่ง
วันอังคารที่ 16 ธันวาคม 2546
08.30 น. - 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 น. - 10.30 น. การประยุกต์ใช้ร่วมกับโปรแกรมอื่นๆ
(พักรับประทานน้ำชา - กาแฟ)
10.30 น. - 12.00 น. การนำไปใช้ในเว็บ
13.00 น. - 14.30 น. การเก็บบันทึก
(พักรับประทานน้ำชา - กาแฟ)
14.30 น. - 16.00 น. การพิมพ์ข้อมูลออกทางเครื่องพิมพ์

วิทยากร อาจารย์ ภุชงค์ โรจน์แสงรัตน์
ผู้ช่วยวิทยากร นางสาวนัยนา นุรารักษ์, นายสุรศักดิ์ หนูจันทร์แก้ว, นางจรรยา สุขะปาน, นางนุชปิยา สุดสวัสดิ์