การประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การสร้างสรรค์ภาพสวยด้วยโปรแกรม Photoshop
วันที่ 27 - 28 พฤศจิกายน 2546

โครงการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างสรรค์ภาพสวยด้วยโปรแกรม Photoshop
หลักการและเหตุผล

ในการผลิตสื่อคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเพื่อการนำเสนอ หรือการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา ส่วนประกอบหนึ่งที่ทำให้สื่อนั้นน่าสนใจ และผู้ศึกษาสามารถทำความเข้าใจในเนื้อหาได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว คือภาพประกอบ แต่ก่อนที่จะนำภาพเหล่านั้นมาประกอบบทเรียนได้ จะต้องมีการสแกนหรือตกแต่งภาพนั้นๆ ให้ถูกต้อง สวยงาม เหมาะสมกับเนื้อหาวิชา ดังนั้น ผู้ที่ต้องการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา หรือเพื่อการนำเสนอ จึงควรมีความรู้ในด้านการตกแต่งภาพ เพื่อจักได้ภาพที่เหมาะสมกับเนื้อหา ส่งผลให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรม

1. เพื่อใช้โปรแกรม Photoshop ในการตกแต่งภาพได้
2. เลือกประเภทของภาพที่จะนำเสนอประกอบบทเรียนต่างๆ ได้
3. ออกแบบจัดทำภาพประกอบบทเรียนได้

หัวข้อการประชุม

1. การศึกษาพื้นฐานการตกแต่งภาพในคอมพิวเตอร์
2. การใช้โปรแกรม Photoshop ในการตกแต่งภาพ
3. ปฏิบัติการตกแต่งภาพเพื่อใช้ประกอบสื่อคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา

วิธีการประชุม

- บรรยาย
- สาธิต
- ฝึกปฏิบัติด้วยคอมพิวเตอร์, 1 เครื่อง/ คน

คุณสมบัติผู้เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการ

1. เป็นอาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. มีความรู้การใช้โปรแกรม Windows 95 / Window 98

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม

จำนวน 40 คน

ระยะเวลา

12 ชั่วโมง วันที่ 27 - 28 พฤศจิกายน 2546 เวลา 09.00 น. - 16.00 น.

สถานที่

ห้องปฏิบัติการหน่วยคอมพิวเตอร์ ตึก อปร ชั้น 8

การประเมินผล

- สังเกตุจากการประชุม
- ผลการตอบแบบสอบถาม

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของคณะฯ ได้รับความรู้และมีความสามารถในการใช้โปรแกรม Photoshop เพื่อตกแต่งภาพ
2. สามารถนำภาพไปประกอบสื่อคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาได้ อย่างเหมาะสม

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

- หน่วยผลิตและพัฒนาสื่อคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

วิทยากร

- อาจารย์ ภุชงค์ โรจน์แสงรัตน์
- บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ประสานงานโครงการ

นางสาวนัยนา นุรารักษ์


กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การสร้างสรรค์ภาพสวยด้วยโปรแกรม Photoshop
วันที่ 27 - 28 พฤศจิกายน 2546
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ตึก อปร ชั้น 8 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รายละเอียดการประชุมเชิงปฏิบัติการ

วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน 2546
08.30 น. - 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 น. - 10.30 น. การศึกษาพื้นฐานในการตกแต่งภาพในคอมพิวเตอร์
- Introduction to Photoshop
- Working with Selections
- Intro to Layer
(พักรับประทานน้ำชา - กาแฟ)
10.30 น. - 12.00 น. เรียนรู้การใช้ Layer
- การใช้งาน Layer
- การสร้าง Layer ใหม่
- การลบ Layer
- การแก้ไขปรับแต่ง Layer
13.00 น. - 14.30 น. เรียนรู้การสร้างตัวอักษร
- Text in Photoshop
- Mode for difference working
(พักรับประทานน้ำชา - กาแฟ)
14.30 น. - 16.00 น. เรียนรู้การใช้เครื่องมือต่างๆ
วันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2546
08.30 น. - 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 น. - 10.30 น. การใช้โปรแกรม Photoshop ในการตกแต่งภาพ
- การใช้ Mode
- การใช้ Adjust Image
- ฯลฯ
(พักรับประทานน้ำชา - กาแฟ)
10.30 น. - 12.00 น. การใช้โปรแกรม Photoshop ในการตกแต่งภาพ (ต่อ)
13.00 น. - 14.30 น. การปรับแต่งสีของภาพ
- การใช้คำสั่ง Color Balance
- การปรับแต่งระดับของสี
- การปรับแต่งภาพด้วยคำสั่ง Hue/Saturation
- การใช้คำสั่ง Replace Color
- การใช้คำสั่ง Variations
- การใช้คำสั่ง Brightness/Contrast
(พักรับประทานน้ำชา - กาแฟ)
14.30 น. - 16.00 น. Photoshop Graphic
- Vector Graphic
- Advance Layer
- Layout Style
- Work with Scanner and Printer

วิทยากร อาจารย์ภุชงค์ โรจน์แสงรัตน์
ผู้ช่วยวิทยากร นางสาวนัยนา นุรารักษ์, นายสุรศักดิ์ หนูจันทร์แก้ว, นางจรรยา สุขะปาน, นางนุชปิยา สุดสวัสดิ์