การประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft Word XP เพื่อสร้างงานเอกสาร
วันที่ 17 - 18 พฤศจิกายน 2546

โครงการ
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft Word XP เพื่อสร้างงานเอกสาร
หลักการและเหตุผล

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development) นับว่ามีส่วนสำคัญในการพัฒนาองค์กรให้ก้าวไปสู่การเป็นผู้นำได้เป็นอย่างดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงมีนโยบายพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีทักษะในการใช้งานคอมพิวเตอร์ เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้ได้ผลงานที่ถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โปรแกรม Microsoft Word XP เป็นโปรแกรมด้านการจัดทำเอกสาร ที่นับได้ว่ามีคุณสมบัติและประสิทธิภาพมากโปรแกรมหนึ่ง คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงจัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการขึ้น

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรม

1. ได้รับความรู้ความเข้าใจและวิธีการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word XP
2. นำความรู้ที่ได้รับจากการเข้ารับการอบรมไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับงานในหน้าที่ต่อไป

หัวข้อการประชุม

1. การศึกษาพื้นฐานทั่วไปของโปรแกรม Microsoft Word XP
2. การใช้งานโปรแกรม Microsoft Word XP ในการจัดทำเอกสาร
3. การตกแต่งเอกสารแบบต่างๆ

วิธีการประชุม

- บรรยาย
- สาธิต
- ฝึกปฏิบัติด้วยคอมพิวเตอร์, 1 เครื่อง/ คน

คุณสมบัติผู้เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการ

1. คณาจารย์และบุคลากร สังกัดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. มีความรู้พื้นฐาน Microsoft Windows 95 / 98 / 2000

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม

จำนวน 40 คน

ระยะเวลา

12 ชั่วโมง วันที่ 17 - 18 พฤศจิกายน 2546 เวลา 09.00 น. - 16.00 น.

สถานที่

ห้องปฏิบัติการหน่วยคอมพิวเตอร์ ตึก อปร ชั้น 8

การประเมินผล

- สังเกตุ
- แบบสอบถาม

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. คณาจารย์และบุคลากร ได้รับความรู้และสามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Word XP ได้
2. คณาจารย์และบุคลากร สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในงานประจำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

- หน่วยผลิตและพัฒนาสื่อคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

วิทยากร

- รศ.นพ.ธวัชชัย ชัยวัฒนรัตน์
- บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ประสานงานโครงการ

นางสาวนัยนา นุรารักษ์


กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft Word XP เพื่อสร้างงานเอกสาร
วันที่ 17 - 18 พฤศจิกายน 2546
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ตึก อปร ชั้น 8 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รายละเอียดการประชุมเชิงปฏิบัติการ

วันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2546
08.30 น. - 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 น. - 10.30 น. พื้นฐานความรู้โปรแกรม Microsoft Word XP
(พักรับประทานน้ำชา - กาแฟ)
10.30 น. - 12.00 น. เริ่มสร้างเอกสาร
- การพิมพ์ตัวอักษร
- การกำหนดลักษณะของตัวอักษร
- การกำหนดสี
- การกำหนดขนาด ฯลฯ
13.00 น. - 14.30 น. การสร้างตาราง
- การกำหนดแถว
- การกำหนดคอลัมภ์
- การตกแต่งตาราง
(พักรับประทานน้ำชา - กาแฟ)
14.30 น. - 16.00 น. การตกแต่งเอกสารด้วยภาพ
- การใส่ภาพ
- การกำหนดตำแหน่งของภาพ
- การปรับขนาดภาพ
- การตกแต่งภาพ ฯลฯ
วันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน 2546
08.30 น. - 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 น. - 10.30 น. การใช้เครื่องมือ (Tool)
- การคัดลอก
- การตัดปะ
- การติดปะ
- การเคลื่อนย้าย ฯลฯ
(พักรับประทานน้ำชา - กาแฟ)
10.30 น. - 12.00 น. การใช้คำสั่งต่างๆ ในโปรแกรม
13.00 น. - 14.30 น. การใช้คำสั่งต่างๆ ในโปรแกรม (ต่อ)
(พักรับประทานน้ำชา - กาแฟ)
14.30 น. - 16.00 น. การจัดรูปแบบและพิมพ์เอกสาร

วิทยากร รศ.นพ.ธวัชชัย ชัยวัฒนรัตน์
ผู้ช่วยวิทยากร นางสาวนัยนา นุรารักษ์, นายสุรศักดิ์ หนูจันทร์แก้ว, นางจรรยา สุขะปาน, นางนุชปิยา สุดสวัสดิ์