การประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง "การสร้างสรรค์ภาพสวยด้วยโปรแกรม Photoshop 6"
วันที่ 30,31 กรกฏาคม 2544 - 1 สิงหาคม 2544
--------------------------------------------------------
โครงการ
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การสร้างสรรค์ภาพสวยด้วยโปรแกรม Photoshop 6"
หลักการและเหตุผล

ในการผลิตสื่อคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเพื่อการนำเสนอ หรือการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา ส่วนประกอบหนึ่งที่ทำให้สื่อนั้นน่าสนใจ และผู้ศึกษาสามารถทำความเข้าใจในเนื้อหา ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว คือภาพประกอบ แต่ก่อนที่จะนำภาพเหล่านั้นมาประกอบบทเรียนได้ จะต้องมีการสแกนหรือตกแต่งภาพนั้นๆ ให้ถูกต้องสวยงามเหมาะสมกับเนื้อหาวิชา ดังนั้น ผู้ที่ต้องการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา หรือเพื่อการนำเสนอจึงควรมีความรู้ในด้านการตกแต่งภาพ เพื่อจักได้ภาพที่เหมาะสมกับเนื้อหา ส่งผลการเรียนรู้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรม

1. เพื่อใช้โปรแกรม Photoshop 6 ในการตกแต่งภาพได้
2. เลือกประเภทของภาพที่จะนำเสนอประกอบบทเรียนต่างๆ ได้
3. ออกแบบจัดทำภาพประกอบบทเรียนได้

หัวข้อการประชุม

1. การศึกษาพื้นฐานการตกแต่งภาพในคอมพิวเตอร์
2. การใช้โปรแกรม Photoshop 6 ในการตกแต่งภาพ
3. ปฏิบัติการตกแต่งภาพเพื่อใช้ประกอบสื่อคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา

วิธีการประชุม

- บรรยาย
- สาธิต
- ฝึกปฏิบัติด้วยคอมพิวเตอร์, เครื่อง/1 คน

คุณสมบัติของผู้เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการ

1. เป็นอาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. มีความรู้การใช้โปรแกรม Windows 95 / Window 98

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม

จำนวน 30 คน

ระยะเวลา

9 ชั่วโมง
วันที่ 30,31 กรกฏาคม 2544 - 1 สิงหาคม 2544 เวลา 13.00 น. - 16.00 น.

สถานที่

ห้องปฏิบัติการหน่วยคอมพิวเตอร์ ตึก อปร ชั้น 8

การประเมินผล

- สังเกตุจากการประชุม
- การฝึกปฏิบัติ
- แบบประเมินผล

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของคณะฯ ได้รับความรู้และมีความสามารถในการใช้โปรแกรม Photoshop 6 เพื่อตกแต่งภาพ
2. สามารถนำภาพไปประกอบสื่อคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาได้ อย่างเหมาะสม

หน่วยงานรับผิดชอบ

ศูนย์ผลิตและพัฒนาสื่อคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิทยากร

- ผศ.นพ. สมบูรณ์ ฤกษ์วิบูลย์ศรี
- อาจารย์ และข้าราชการ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง "การสร้างสรรค์ภาพสวยด้วยโปรแกรม Photoshop 6"
วันที่ 30,31 กรกฏาคม 2544 - 1 สิงหาคม 2544
ณ. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ตึก อปร ชั้น 8 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันจันทร์ที่ 30 กรกฏาคม 2544
12.30 น.-13.00 น.
ลงทะเบียน
13.00 น.-14.30 น.
การศึกษาพื้นฐานในการตกแต่งภาพในคอมพิวเตอร
(พักรับประทานน้ำชา - กาแฟ)
14.30 น. - 16.00 น. การใช้โปรแกรม Photoshop 6 ในการตกแต่งภาพ
- การใช้ Mode
- การใช้ Adjust Image
- ฯลฯ
วันอังคารที่ 31 กรกฏาคม 2544
13.00 น. - 14.30 น. เรียนรู้การใช้ Layer
- การใช้งาน Layer
- การสร้าง Layer ใหม่
- การลบ Layer
- การแก้ไขปรับแต่ง Layer
(พักรับประทานน้ำชา-กาแฟ)
14.30 น. - 16.00 น. การปรับแต่งสีของภาพ
- การใช้คำสั่ง Color Balance
- การปรับแต่งระดับของสี
- การปรับแต่งภาพด้วยคำสั่ง Hue/Saturation
- การใช้คำสั่ง Replace Color
- การใช้คำสั่ง Variations
- การใช้คำสั่ง Brightness/Contrast
วันพุธที่ 1 สิงหาคม 2544
13.00 น. - 14.30 น. การสร้างรูปแบบตัวอักษรแบบต่างๆ
(พักรับประทานน้ำชา - กาแฟ)
14.30 น. - 16.00 น. การใช้งาน Adobe Image Ready
- การปรับปรุงภาพสำหรับเว็บ
- การจัดเก็บภาพ