การประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง "การสร้างบทเรียนเพื่อเผยแพร่บนเครือข่าย Internet ด้วยโปรแกรม Macromedia Dreamweaver 4"
วันที่ 26 - 28 มีนาคม 2545
--------------------------------------------------------
โครงการ

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การสร้างบทเรียนเพื่อเผยแพร่บนเครือข่าย Internet ด้วยโปรแกรม Macromedia Dreamweaver 4"

หลักการและเหตุผล

Internet นับได้ว่าเป็นระบบเครือข่ายที่เชื่อมโยงเครื่องคอมพิวเตอร์ต่างๆ ให้สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ แม้ว่าจะอยู่ต่างสถานที่ต่างกัน ส่วนด้านการเรียนการสอนในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเอกสาร ตำรา หรือสื่อประกอบต่างๆ ไม่จำกัดอยู่เพียงแต่ในชั้นเรียน ในห้องสมุด ในมหาวิทยาลัยเท่านั้น แต่ยังมีแหล่งขุมทรัพย์แห่งความรู้อีกมากมาย ที่อยู่ในแหล่งต่างๆ ซึ่งหากผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน มีความสามารถแสวงหาความรู้เหล่านั้นได้ ก็จะทำให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีปณิธานแน่วแน่ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรในมหาวิทยาลัย ทั้งอาจารย์ ข้าราชการ นิสิต มีความรู้ความสามารถ รู้จักบุกเบิกแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ดังนั้น การเตรียมความพร้อมให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถ ที่จะผลิตบทเรียนเพื่อเผยแพร่บนเครือข่าย Internet จึงเป็นแนวทางหนึ่ง ซึ่งจะทำให้อาจารย์และผู้เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน นำศักยภาพของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ไปในระบบเครือข่ายอันกว้างไกลนี้ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการเรียนการสอน

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรม

1. ได้รับความรู้ขั้นตอน, วิธีการใช้โปรแกรม Dreamweaver 4
2. สามารถสร้างบทเรียนเผยแพร่บนเครือข่าย Internet เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนได้

หัวข้อการประชุม

1. การเริ่มต้นใช้โปรแกรม Dreamweaver 4
2. การสร้างเลเยอร์
3. การเชื่อมโยงข้อมูล
4. การสร้างตารางบนเว็บเพจ
5. การสร้างเฟรมเซตในเว็บเพจ
6. เทคนิคการนำเว็บเพจขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์

วิธีการประชุม

- บรรยาย
- สาธิต
- ฝึกปฏิบัติด้วยคอมพิวเตอร์, เครื่อง/1 คน

คุณสมบัติของผู้เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการ

1. บุคลากรของคณะแพทยศาสตร์ ซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน
2. ต้องมีความสนใจและต้องการผลิตสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
3. มีเนื้อหาบทเรียนและภาพประกอบ เพื่อใช้ฝึกปฏิบัติ
4. มีความรู้ในการใช้โปรแกรม Windows 95 หรือ Windows 98

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม

จำนวน 30 คน

ระยะเวลา

9 ชั่วโมง
วันที่ 26 - 28 มีนาคม 2545 เวลา 13.00 น. - 16.00 น.

สถานที่

ห้องปฏิบัติการหน่วยคอมพิวเตอร์ ตึก อปร ชั้น 8

การประเมินผล

- สังเกตุจากการประชุม
- การฝึกปฏิบัติ
- แบบประเมินผล

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถนำความรู้ที่ได้รับและฝึกปฏิบัติ ไปสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ที่เหมาะสมในการใช้ประกอบการเรียนการสอน และเผยแพร่บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

หน่วยงานรับผิดชอบ

ศูนย์ผลิตและพัฒนาสื่อคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิทยากร

ผศ.นพ. พิสนธิ์ จงตระกูล
อาจารย์ และข้าราชการ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง "การสร้างบทเรียนเพื่อเผยแพร่บนเครือข่าย Internet ด้วยโปรแกรม Macromedia Dreamweaver 4"
วันที่ 26 - 28 มีนาคม 2545
ณ. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ตึก อปร ชั้น 8 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2545
12.30 น.-13.00 น.
ลงทะเบียน
13.00 น.-14.30 น.
การเริ่มต้นใช้โปรแกรม Dreamweaver 4
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโปรแกรม Dreamweaver 4
- การติดตั้งภาษาไทย
- การเริ่มต้นสร้างเว็บไซต์
- การเริ่มต้นสร้างเว็บเพจ
- การใช้เมนูต่างๆ
- การใช้ตัวอักษร
- การกำหนดภาษาไทยในเว็บเพจ
- การประยุกต์ใช้ไฟล์ข้อมูลอักษรจากโปรแกรมอื่น
- การใส่รูปภาพ
- การตกแต่งรูปภาพ
- การใช้พื้นหลัง
- การ Save
- การอัพโหลดไฟล์สู่เว็บไซต์
(พักรับประทานน้ำชา - กาแฟ)
14.30 น. - 16.00 น. การสร้างเลเยอร์
- การสร้างเลเยอร์
- การใส่ข้อความในเลเยอร์
- การใส่รูปภาพในเลเยอร์
- การปรับแต่งขนาดเลเยอร์
- การปรับแต่งรายละเอียดต่างๆ ของเลเยอร์
- การลบเลเยอร์
วันพุธที่ 27 มีนาคม 2545
13.00 น. - 14.30 น. การเชื่อมโยงข้อมูล
- การเชื่อมโยงภายในเว็บเพจเดียวกัน
- การเชื่อมโยงในเว็บไซต์เดียวกัน
- การเชื่อมโยงไปเว็บไซต์อื่น
- การเชื่อมโยง แบบ Map Link
(พักรับประทานน้ำชา-กาแฟ)
14.30 น. - 16.00 น. การสร้างตารางบนเว็บเพจ
- การเริ่มสร้างตาราง
- การใส่ข้อมูลลงในตาราง
- การปรับขนาดของตาราง
- การแทรกแถว/คอลัมน์ในตาราง
- การลบตาราง
วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2545
13.00 น. - 14.30 น. การสร้างเฟรมเซตในเว็บเพจ
- การสร้างเฟรม
- การออกแบบเฟรมแบบต่างๆ
- การเซฟเฟรม
- การเชื่อมโยงในเฟรม
(พักรับประทานน้ำชา - กาแฟ)
14.30 น. - 16.00 น. เทคนิคการนำเว็บเพจขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์
- การขอพื้นที่ฟรีเพื่อจัดตั้งเว็บไซต์ที่ Geocities
- การลงทะเบียน
- การอัพโหลดจากเครื่องสู่เว็บเซิปเวอร์