การประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การสร้าง Animation Graphics for Web ด้วยโปรแกรม Macromedia Flash MX (ขั้นสูง)
วันที่ 19 - 20 กุมภาพันธ์ 2547

โครงการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้าง Animation Graphics for Web ด้วยโปรแกรม Macromedia Flash MX (ขั้นสูง)
หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันการสร้าง Web Site เพื่อรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานและองค์กร นับว่ามีความสำคัญและจำเป็นมาก เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้บุคคลทั่วไปได้รู้จัก และเข้ามาศึกษาค้นคว้าหาความรู้ ผู้รับผิดชอบในการพัฒนาและปรับปรุง Web Site ของแต่ละหน่วยงานและองค์กร จึงต้องพัฒนาให้รูปแบบการนำเสนอเป็นที่น่าสนใจ อยู่ตลอดเวลา การออกแบบ ตกแต่งให้สวยงาม นับว่าเป็นส่วนสำคัญยิ่งและหากมีภาพเคลื่อนไหวและเสียงประกอบด้วย จักทำให้การนำเสนอดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรม

1. มีความรู้การสร้างภาพเคลื่อนไหวและเสียงประกอบโดยใช้โปรแกรม Macromedia Flash MX
2. เทคนิคการใช้คำสั่งต่างๆ ในโปรแกรม
3. สามารถนำภาพเคลื่อนไหวที่สร้างขึ้น ไปประกอบใน Web Site เพื่อเผยแพร่บนอินเตอร์เนตได้

หัวข้อการประชุม

1. การใช้ Action Script
2. การนำเสนอผลงานบน Web Page

วิธีการประชุม

- บรรยาย
- สาธิต
- ฝึกปฏิบัติด้วยคอมพิวเตอร์, 1 เครื่อง/ คน

คุณสมบัติผู้เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการ

1. เป็นอาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. มีความรู้การใช้โปรแกรม Windows 98 / Windows 2000 / Windows ME
3. มีความรู้การใช้โปรแกรม Macromedia Flash เบื้องต้น

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม

จำนวน 40 คน

ระยะเวลา

12 ชั่วโมง วันที่ 19 -20 กุมภาพันธ์ 2547 เวลา 09.00 น. - 16.00 น.

สถานที่

ห้องปฏิบัติการหน่วยคอมพิวเตอร์ ตึก อปร ชั้น 8

การประเมินผล

- สังเกตุจากการประชุม
- ผลการตอบแบบสอบถาม

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำความรู้จากที่อบรมไปสร้างภาพเคลื่อนไหวและเสียง เพื่อนำไปประกอบใน Web Site ด้วยโปรแกรม Macromedia Flash MX ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

- หน่วยผลิตและพัฒนาสื่อคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

วิทยากร

- อาจารย์ ภุชงค์ โรจน์แสงรัตน์
- บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ประสานงานโครงการ

นางสาวนัยนา นุรารักษ์


กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การสร้าง Animation Graphics for Web ด้วยโปรแกรม Macromedia Flash MX (ขั้นสูง)
วันที่ 19 - 20 กุมภาพันธ์ 2547
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ตึก อปร ชั้น 8 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รายละเอียดการประชุมเชิงปฏิบัติการ

วันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ 2547
08.30 น. - 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 น. - 10.30 น. Action Script 1 (ขั้นต้น)
(พักรับประทานน้ำชา - กาแฟ)
10.30 น. - 12.00 น. Action Script 2 (ขั้นต้น)
13.00 น. - 14.30 น. Action Script 3 (ขั้นกลาง)
(พักรับประทานน้ำชา - กาแฟ)
14.30 น. - 16.00 น. Action Script 4 (ขั้นกลาง)
วันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2547
08.30 น. - 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 น. - 10.30 น. การทำงานกับวีดีโอ
(พักรับประทานน้ำชา - กาแฟ)
10.30 น. - 12.00 น. การใช้เสียง
13.00 น. - 14.30 น. การส่งออก File Flash ไปใช้ในการทำงานในรูปแบบต่างๆ
(พักรับประทานน้ำชา - กาแฟ)
14.30 น. - 16.00 น. โปรแกรมเสริมที่ทำงานร่วมกับ File Flash

วิทยากร อาจารย์ภุชงค์ โรจน์แสงรัตน์
ผู้ช่วยวิทยากร นางสาวนัยนา นุรารักษ์, นายสุรศักดิ์ หนูจันทร์แก้ว, นางจรรยา สุขะปาน, นางนุชปิยา สุดสวัสดิ์