การประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง "การสร้าง Animation Graphics for Web ด้วยโปรแกรม Macromedia Flash 5"
วันที่ 27 - 28 มิถุนายน 2544
--------------------------------------------------------
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันการสร้าง Web Site เพื่อรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารของหน่วยงานและองค์กร
นับว่ามีความสำคัญและจำเป็นมาก เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ ให้บุคคลทั่วไป ได้รู้จักและเข้ามาศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ ผู้รับผิดชอบในการพัฒนาและปรับปรุง Web Site ของแต่ละหน่วยงานและองค์กร จึงต้องพัฒนาให้รูปแบบการนำเสนอเป็นที่น่าสนใจ อยู่ตลอดเวลา การออกแบบ ตกแต่งให้สวยงาม นับว่าเป็นส่วนสำคัญยิ่ง และหากมีภาพเคลื่อนไหวและเสียงประกอบด้วย จักทำให้การนำเสนอดูน่าสนใจ
มากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรม

1. มีความรู้พื้นฐานในขั้นตอน ของการสร้างภาพเคลื่อนไหวและเสียงประกอบ โดยใช้โปรแกรม Macromedia Flash 5
2. สามารถนำภาพเคลื่อนไหวที่สร้างขึ้น ไปประกอบใน Web Site เพื่อเผยแพร่บนอินเตอร์เนต ได้

ลักษณะการประชุม

บรรยาย, สาธิต, ฝึกปฏิบัติด้วยคอมพิวเตอร์, เครื่อง/1 คน

วันที่จัดประชุม

วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2544 เวลา 13.00 น. - 16.00 น.
วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2544 เวลา 13.00 น. - 16.00 น.

สถานที่

ห้องปฏิบัติการหน่วยคอมพิวเตอร์ ตึก อปร ชั้น 8

จำนวนผู้เข้าประชุม

จำนวน 30 คน

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมปฏิบัติการ Window 95 หรือ Window 98 และ
ความรู้พื้นฐานในการสร้าง Home page มาก่อน

ค่าลงทะเบียน

คนละ 500 บาท (รวมอาหารว่าง 2 มื้อ และเอกสารประกอบการอบรม)

วิทยากร

รศ.นพ. สรรเพชญ เบญจวงศ์กุลชัย
นพ. สมบูรณ์ ฤกษ์วิบูลย์ศรี

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำความรู้พื้นฐานจากที่อบรมไปสร้างภาพเคลื่อนไหวและเสียง
เพื่อนำไปประกอบใน Web Site ด้วยโปรแกรม Macromedia Flash 5 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หน่วยงานรับผิดชอบ

ศูนย์ผลิตและพัฒนาสื่อคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
หน่วยคอมพิวเตอร์
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง "การสร้าง Animation Graphics for Web ด้วยโปรแกรม Macromedia Flash 5"
วันที่ 27 - 28 มิถุนายน 2544
ณ. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ตึก อปร ชั้น 8 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2544
12.30 น.-13.00 น.
ลงทะเบียน
13.00น.-14.30 น.
พื้นฐานการสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม Macromedia Flash 5
(พักรับประทานน้ำชา - กาแฟ)
14.30 น. - 16.00 น.
การใช้เครื่องมือสร้างภาพ
- การสร้าง เส้น, รูปทรงกลม, รูปทรงสามเหลี่ยม
- การใช้เครื่องมือดินสอสร้างรูปทรง
- ลักษณะของเส้นรอบรูป
- การใช้เครื่องมือลบภาพ
- การย่อ, ขยาย รูปทรง
- การหมุนรูปทรง
วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2544
13.00 น. - 14.30 น. การสร้างภาพเคลื่อนไหว
- การสร้างตัวอักษร และการปรับแต่ง
- ลำดับชั้นของ Layer
- การควบคุมการเคลื่อนไหว
- การทดสอบภาพเคลื่อนไหวที่สร้างขึ้น
(พักรับประทานน้ำชา-กาแฟ)
14.30 น. - 16.00 น. การนำเสียงมาประกอบในภาพเคลื่อนไหว
การนำภาพเคลื่อนไหวที่ทำสำเร็จไปประกอบ ใน Web Page
เพื่อนำเสนอใน Web Site