โครงการจัดประชุม
เรื่อง การผลิตสื่อคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาบน Internet
จัดโดย
คณะแพทยศาสตร์ : ศูนย์ผลิตและพัฒนาสื่อคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา ร่วมกับหน่วยคอมพิวเตอร์  

โครงการ การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การผลิตสื่อคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาบน Internet"
หลักการและเหตุผล ในปัจจุบันการนำคอมพิวเตอร์มาช่วยในด้านการจัดการเรียนการสอนนั้น เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป ในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ   อีกทั้งนโยบายการส่งเสริมให้นิสิต นักศึกษา รู้จักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ให้มากขึ้น แหล่งความรู้จึงนับว่ามีความสำคัญมาก การนำเทคโนโลยีสารสนเทศ มาดำเนินการ ในสถาบันการศึกษา จึงนับเป็นสิ่งหนึ่งที่ควรส่งเสริมให้เกิดขึ้น ระบบอินเตอร์เน็ต สามารถช่วยให้การศึกษาค้นคว้า ไม่จำกัดอยู่เพียงแต่ในห้องเรียน, ห้องสมุดในสถาบันการศึกษาเท่านั้น แต่ยังสามารถที่จะติดต่อสื่อสาร หรือค้นคว้าหาข้อมูลได้จากทุกหนทุกแห่งในโลก ถ้าหากแต่ละสถาบัน ได้เชื่อมโยงคอมพิวเตอร์ไว้กับเครือข่าย ดังนั้นการผลิตสื่อคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา บนอินเตอร์เน็ต จึงเป็นแนวทางหนึ่ง ซึ่งผู้เกี่ยวข้องกับการศึกษาควรที่จะทำความเข้าใจเพื่อให้เห็นถึงประโยชน์ และร่วมกันผลิตสื่อคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาบนอินเตอร์เน็ตต่อไป 
วัตถุประสงค์  ก. ผู้เข้าประชุมสามารถทราบขั้นตอนและเทคนิคการผลิตสื่อคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา  
     บนอินเตอร์เน็ตและสามารถผลิตบทเรียนเบื้องต้นได้  
ข. ส่งเสริมการผลิตบทเรียนคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาบนอินเตอร์เน็ตให้มีมากขึ้น  
หัวข้อการประชุม ก. การศึกษาการใช้  FRONTPAGE  98  ผลิตบทเรียน  
ข. การประยุกต์ SOFTWARE PROGRAM บาง PROGRAM ในงานเขียน  WEB PAGE  
ค. การเขียน  STORY  BOARD  ในการสร้างบทเรียนบน  HOME  PAGE  
ง. การสร้าง  HOME PAGE  บนเครื่องคณะแพทยศาสตร์  
วิธีการประชุม - การบรรยาย  
- การสาธิต  
- การฝึกปฏิบัติ  
คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม ผู้เข้าอบรม จำนวน 40 คน  โดยมีคุณสมบัติ คือ  
1. เป็นอาจารย์คณะแพทยศาสตร์  
2. ผ่านการอบรมอินเทอร์เน็ตสำหรับครูแพทย์ หรือมีความรู้ในการใช้ Window 3.11  
    หรือ Windows 95 หรือ MS – Word ,  หรือ MS – Excle หรือ MS  -Powerpoint 
ระยะเวลา สำหรับอาจารย์  6  ชั่วโมง  จำนวน  40  คน  
วันที่ 1 - 2 ธันวาคม 2541  
เวลา  13.00 - 16.00 น.  
สถานที่  หน่วยคอมพิวเตอร์ ตึกอานันทมหิดล ชั้น 2  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
การประเมินผล - สังเกตจากการประชุม  
- ผลการตอบแบบสอบถาม  
ประโยชน์ที่คาดว่าได้รับ  1. คณาจารย์ของคณะฯ ได้รับความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตสื่อคอมพิวเตอร์ 
     เพื่อการศึกษาบนอินเตอร์เน็ต  
2. ทราบกระบวนการผลิตและเทคนิคการผลิต  
3. มีการจัดทำสื่อคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพิ่มมากขึ้น  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ คณะแพทยศาสตร์    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
1. ศูนย์ผลิตและพัฒนาสื่อคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา   
2. หน่วยคอมพิวเตอร์  
คณะวิทยากรและ  
คณะกรรมการดำเนินงาน
ประกอบด้วย  
1.  อาจารย์ นายแพทย์ สมบูรณ์  ฤกษ์วิบูลย์ศรี  
2.  อาจารย์และข้าราชการ  คณะแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
รายละเอียดการประชุม 
วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2541 12.30 - 13.00  น.   ลงทะเบียน  
13.00 - 14.30  น.   การใช้งาน  Frontpage 98  ในการผลิตบทเรียน  
14.30 - 16.00  น.   การสร้างจุดเชื่อมโยงระหว่างบทเรียน  
                                 การสร้างตาราง (Table)  
วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2541 13.00 - 15.00  น.   การแบ่งส่วนของจอภาพ (Frame) 
                                 การสร้างแบบฟอร์ม (Form)  
15.00 - 16.00  น.   การนำข้อมูลบรรจุลงในฐานข้อมูลบนระบบ Internet ของคณะแพทยศาสตร์