การประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง เทคนิคการสร้างงาน Presentation รุ่นที่ 1

จัดโดย

คณะแพทยศาสตร์ : ศูนย์ผลิตและพัฒนาสื่อคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา

หน่วยคอมพิวเตอร์ 

โครงการ การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "เทคนิคการสร้างงาน  Presentation" รุ่นที่ 1 
หลักการและเหตุผล ในปัจจุบันการนำคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในการนำเสนอผลงานวิชาการมีเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากศักยภาพของคอมพิวเตอร์ สามารถแสดงได้ทั้งตัวอักษร ภาพนิ่ง  ภาพเคลื่อนไหว เสียงและวิดีทัศน์ ทำให้การนำเสนอผลงานดูสวยงาม เป็นที่น่าสนใจ ศูนย์ผลิตและพัฒนาสื่อคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา  ตระหนักดีถึงคุณค่าของผลงานวิชาการที่บรรดาคณาจารย์ในคณะฯ คิดค้นขึ้น ศูนย์ผลิตฯ จึงได้จัดประชุม เชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคการสร้างงาน Presentation ขึ้น เพื่อให้คณาจารย์ของคณะฯ มีความรู้ความสามารถในการจัดสร้างงาน Presentation ที่ดี เพื่อส่งเสริมให้ผลงานวิชาการต่าง ๆ เหล่านั้น  ดูสวยงามและน่าสนใจมากยิ่งขึ้น 
วัตถุประสงค์  ผู้เข้าประชุมสามารถ 
ก.  ได้รับความรู้เกี่ยวกับ Presentation 

ข.  รู้จักโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปต่าง ๆ และคุณสมบัติของโปรแกรม เพื่อใช้ได้อย่างเหมาะสม 

ค.  สร้างงาน Presentation ที่เหมาะสมได้ 
หัวข้อการประชุม ก.  พื้นฐานเบื้องต้นในการ Presentation 
ข.  แนะนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปต่าง ๆ ที่ใช้ประกอบการทำงาน 

ค.  การสร้างงาน  Presentation  ด้วยโปรแกรม  Authorware
วิธีการประชุม - การบรรยาย 
- การสาธิต 

- การฝึกปฏิบัติ 
คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม ผู้เข้าอบรมจำนวน  40  คน โดยมีคุณสมบัติ  คือ 
1.  เป็นอาจารย์และเจ้าหน้าที่  คณะแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2.  มีความรู้ในการใช้โปรแกรม  Windows 95 
ระยะเวลา สำหรับอาจารย์ 6 ชั่วโมง จำนวน 40 คน 
วันที่  10 - 11  พฤศจิกายน  2541  เวลา 13.00 - 16.00 น. 
สถานที่  หน่วยคอมพิวเตอร์ ตึกอานันทมหิดล ชั้น 2  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
การประเมินผล - สังเกตจากการประชุม 
- ผลการตอบแบบสอบถาม 
ประโยชน์ที่คาดว่าได้รับ  1.  คณาจารย์ของคณะฯ  ได้รับความรู้ด้านการสร้างงาน  Presentation 
2.  คณาจารย์ของคณะฯ สามารถเลือกใช้โปรแกรมต่าง ๆ ในการสร้างงาน Presentation ได้อย่างเหมาะสม 

3.  มีการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อนำเสนอผลงานวิชาการมากขึ้น 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ศูนย์ผลิตและพัฒนาสื่อคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา 
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
คณะวิทยากร ประกอบด้วย 
1.  อาจารย์ นายแพทย์ สมบูรณ์  ฤกษ์วิบูลย์ศรี 

2.  อาจารย์และข้าราชการ  คณะแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
รายละเอียดการประชุม  
วันอังคารที่ 10  พฤศจิกายน  2541 12.30 - 13.00  น.   ลงทะเบียน 
13.00 - 14.00  น.   ศึกษาพื้นฐานเบื้องต้นในการ  Presentation 

14.00 - 16.00  น.   แนะนำโปรแกรมที่นำมาประยุกต์ใช้ในงาน Presentation, 

                                 การใช้  Photoshop ในการสร้าง Text  การปรับปรุงคุณภาพงาน  Graphic 
วันพุธที่ 11  พฤศจิกายน  2541  13.00 - 14.30  น.   การสร้างลำดับขั้นตอนของการ  Presentation ด้วยโปรแกรม  Authorware 
14.30 - 16.00  น.   การสร้าง  Animation  ในงาน  Presentation และการเลือกโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ 

                                 เพื่อการประยุกต์ใช้