การประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง "เทคนิคการเตรียมบทเรียนและผลิตบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน" รุ่นที่ 1

จัดโดย

คณะแพทยศาสตร์ : ศูนย์ผลิตและพัฒนาสื่อคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา ร่วมกับ
หน่วยคอมพิวเตอร์
โครงการ เรื่อง "เทคนิคการเตรียมบทเรียนและผลิตบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน" รุ่นที่ 1
หลักการและเหตุผล สืบเนื่องจากที่มหาวิทยาลัย ได้กำหนดนโยบายส่งเสริมวิธีการเรียนการสอน ในลักษณะที่มุ่งเน้นให้นิสิตรู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเองให้มากขึ้น และเมื่อเป็นบัณฑิต ล้วจะเป็นผู้มีความรู้ในสาขาที่ศึกษา  รู้จักใฝ่รู้และแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รวมทั้งตระหนักดีถึงประโยชน์ของการศึกษาอย่างต่อเนื่องหรือการศึกษาตลอดชีวิต สิ่งหนึ่งซึ่งเป็นวิธีการ สนับสนุนนโยบายนั้นคือ การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการศึกษา เป็นเครื่องมือในการพัฒนาความรู้ความสามารถในการเรียนการสอน
ดังนั้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์  ผู้มีความเชี่ยวชาญในเนื้อหาวิชา
มีการจัดเตรียมเนื้อหาเพื่อการผลิต จึงเป็นวิธีการหนึ่งซึ่งจะทำให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบารผลิตบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้อง ตรงตามวัตถุประสงค์ของบทเรียนต่อไป ศูนย์ผลิตและพัฒนาสื่อคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา จึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการขึ้น เพื่อจัดทำให้คณาจารย์ผู้สนใจการผลิตบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สามารถจัดเตรียมและจัดส่งให้เจ้าหน้าที่ด้านการผลิตบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ดำเนินต่อไปได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์  ผู้เข้าประชุมสามารถ 
ก. ผู้เข้าประชุมได้รับความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่ก้าวหน้าในปัจจุบัน

ข. ได้รับความรู้ด้านคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาและคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

ค. สามารถเขียนโครงสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนได้

ง. ผลิตและนำบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไปใช้เป็นส่วนประกอบในการเรียนการสอน
หัวข้อการประชุม ก. วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ข. ความหมายของคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาและคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

ค. การเขียนโครงสร้างของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

ง. การปฏิบัติการเขียนโครงสร้างของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

จ. ผลิตบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอย่างง่าย จากโครงสร้างที่เขียน
ด้วยโปรแกรมใช้งานที่เหมาะสม
วิธีการประชุม - การบรรยาย
- การสาธิต

- การอภิปราย ซักถาม

- การฝึกปฏิบัติ
คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม ผู้เข้าอบรมจำนวน 25 คน โดยมีคุณสมบัติ คือ
- บุคลากรของคณะแพทยศาสตร์ ซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับการสอนนิสิต

- ต้องมีความสนใจและกระตือรือร้นที่จะผลิตสื่อคอมพิวเตอร์ทางการเรียนการสอน

- ต้องกำหนดและเตรียมเนื้อหาบทเรียน, ภาพ ที่จะผลิตสื่อคอมพิวเตอร์ในการอบรม
ระยะเวลา จำนวน 9 ชั่วโมง 
วันที่  28 - 30  กันยายน  2542      เวลา 13.00 น. - 16.00 น.
สถานที่  หน่วยคอมพิวเตอร์ ตึกอานันทมหิดล ชั้น 2 
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การประเมินผล - สังเกตขณะประชุมและระหว่างฝึกปฏิบัติ
- แบบประเมินผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ประโยชน์ที่คาดว่าได้รับ ก. ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการของคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน 
ข. ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
และคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ค. ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเขียนโครงสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนได้
    และสามารถนำโครงสร้างนั้นผลิตสื่อคอมพิวเตอร์อย่างง่าย
ง. คณะฯ มีบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อให้นิสิตแพทย์ และผู้สนใจ
ได้ศึกษาจำนวนเพิ่มมากขึ้น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ศูนย์ผลิตและพัฒนาสื่อคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา 
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะวิทยากร ประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการผลิตบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และบุคลากรคณะแพทยศาสตร์
รายละเอียดการประชุม
วันอังคารที่  28   กันยายน  2542 12.30 - 13.00  น.  ลงทะเบียน
13.00 - 14.30  น.  วิวัฒนาการด้านคอมพิวเตอร์
เพื่อสนับสนุนการผลิตบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
14.30 - 16.00  น.  ความหมายของคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาและคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
วันพุธที่  29  กันยายน  2542 13.00 - 14.30  น.  วิธีการเขียนโครงสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
14.30 - 16.00  น.  การฝึกปฏิบัติการเขียนโครงสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
วันพฤหัสบดีที่  30กันยายน  2542 13.00 - 14.30 น.  ปฏิบัติการผลิตบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
14.30 - 16.00 น.  ปฏิบัติการผลิตบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (ต่อ)