การประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ด้วยโปรแกรม SPSS
วันที่ 9, 10, 16, 17 มีนาคม 2547

โครงการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ด้วยโปรแกรม SPSS
หลักการและเหตุผล

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development) นับว่ามีส่วนสำคัญในการพัฒนาองค์กร ให้ก้าวไปสู่การเป็นผู้นำได้เป็นอย่างดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงมีนโยบายพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ให้มีทักษะในการใช้งานคอมพิวเตอร์ เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ให้ได้ผลงานที่ถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โปรแกรม SPSS สามารถวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ รวมทั้งการอ่านผลลัพธ์วิจัย(Print-Out) จากการวิเคราะห์ข้อมูลของสถิติต่างๆ เช่น สถิติพื้นฐาน, สถิติสำหรับการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัด (Reliability) สถิตินอนพาราเมตริก, Chi-square, t-test, F-test, OneWay Analysis of Varianceซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการวิจัยทางการแพทย์ได้อย่างดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงจัดให้มีอบรมเชิงปฏิบัติการขึ้น

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรม

1. ได้รับความรู้ความเข้าใจและวิธีการใช้งานโปรแกรม SPSS
2. นำความรู้ที่ได้รับจากการเข้ารับการอบรมไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับงานในหน้าที่ต่อไป

หัวข้อการประชุม

1. แนวคิดเบื้องต้นด้านสถิติและการวิจัย
2. การศึกษาพื้นฐานทั่วไปของโปรแกรม
3. การใช้คำสั่งต่างๆ ในโปรแกรม
4. การใช้สถิติในการวิจัยชนิดต่างๆ

วิธีการประชุม

- บรรยาย
- สาธิต
- ฝึกปฏิบัติด้วยคอมพิวเตอร์, 1 เครื่อง/ คน

คุณสมบัติผู้เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการ

1. คณาจารย์และบุคลากร สังกัดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. มีความรู้พื้นฐาน Microsoft Windows 95 / 98 / 2000

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม

จำนวน 40 คน

ระยะเวลา

24 ชั่วโมง วันที่ 9, 10, 16, 17 มีนาคม 2547 เวลา 09.00 น. - 16.00 น.

สถานที่

ห้องปฏิบัติการหน่วยคอมพิวเตอร์ ตึก อปร ชั้น 8

การประเมินผล

- สังเกตุจากการประชุม
- ผลการตอบแบบสอบถาม

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. คณาจารย์และบุคลากร ได้รับความรู้และสามารถใช้งานโปรแกรม SPSS ได้
2. คณาจารย์และบุคลากร สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในงานประจำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

- หน่วยผลิตและพัฒนาสื่อคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

วิทยากร

- ผศ.นพ.พรณรงค์ โชติวรรณ
- บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ประสานงานโครงการ

นางสาวนัยนา นุรารักษ์


กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ด้วยโปรแกรม SPSS
วันที่ 9, 10, 16, 17 มีนาคม 2547
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ตึก อปร ชั้น 8 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รายละเอียดการประชุมเชิงปฏิบัติการ

วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2547
08.30 น. - 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 น. - 10.30 น. แนวคิดเบื้องต้นด้านสถิติและการวิจัย
(พักรับประทานน้ำชา - กาแฟ)
10.30 น. - 12.00 น. การศึกษาพื้นฐานทั่วไปของโปรแกรม
13.00 น. - 14.30 น. การใช้โปรแกรม SPSS
(พักรับประทานน้ำชา - กาแฟ)
14.30 น. - 16.00 น. การใช้โปรแกรม SPSS (ต่อ)
วันพุธที่ 10 มีนาคม 2547
08.30 น. - 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 น. - 10.30 น. การใช้โปรแกรม SPSS (ต่อ)
(พักรับประทานน้ำชา - กาแฟ)
10.30 น. - 12.00 น. การใช้โปรแกรม SPSS (ต่อ)
13.00 น. - 14.30 น. การใช้โปรแกรม SPSS (ต่อ)
(พักรับประทานน้ำชา - กาแฟ)
14.30 น. - 16.00 น. การใช้โปรแกรม SPSS (ต่อ)
วันอังคารที่ 16 มีนาคม 2547
08.30 น. - 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 น. - 10.30 น. การใช้โปรแกรม SPSS (ต่อ)
(พักรับประทานน้ำชา - กาแฟ)
10.30 น. - 12.00 น. การใช้โปรแกรม SPSS (ต่อ)
13.00 น. - 14.30 น. การใช้โปรแกรม SPSS (ต่อ)
(พักรับประทานน้ำชา - กาแฟ)
14.30 น. - 16.00 น. การใช้โปรแกรม SPSS (ต่อ)
วันพุธที่ 17 มีนาคม 2547
08.30 น. - 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 น. - 10.30 น. การใช้โปรแกรม SPSS (ต่อ)
(พักรับประทานน้ำชา - กาแฟ)
10.30 น. - 12.00 น. การใช้โปรแกรม SPSS (ต่อ)
13.00 น. - 14.30 น. การใช้โปรแกรม SPSS (ต่อ)
(พักรับประทานน้ำชา - กาแฟ)
14.30 น. - 16.00 น. การพิมพ์ข้อมูลออกทางเครื่องพิมพ์

วิทยากร ผศ.นพ.พรณรงค์ โชติวรรณ
ผู้ช่วยวิทยากร นางสาวนัยนา นุรารักษ์, นายสุรศักดิ์ หนูจันทร์แก้ว, นางจรรยา สุขะปาน, นางนุชปิยา สุดสวัสดิ์