การประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การสร้างสรรค์ภาพสวยด้วยโปรแกรม Photoshop รุ่นที่ 1
จัดโดย
ศูนย์ผลิตและพัฒนาสื่อคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาร่วมกับหน่วยคอมพิวเตอร์ คณะแพทยศาสตร์

โครงการ  การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การสร้างภาพสวยด้วยโปรแกรม Photoshop" รุ่นที่ 1
หลักการและเหตุผล ในการผลิตสื่อคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเพื่อการนำเสนอ หรือการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา ส่วนประกอบหนึ่งที่ทำให้สื่อนั้นน่าสนใจ และผู้ศึกษาสามารถทำความเข้าใจในเนื้อหาได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว คือ ภาพประกอบ   แต่ก่อนที่จะนำภาพเหล่านั้นมาประกอบบทเรียนได้ จะต้องมีการสแกนหรือตกแต่งภาพนั้น ๆ  ให้ถูกต้องสวยงามเหมาะสมกับเนื้อหาวิชา ดังนั้น ผู้ที่ต้องการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ เพื่อการศึกษา หรือเพื่อการนำเสนอจึงควรมีความรู้ ในด้านการตกแต่งภาพ    เพื่อจักได้ภาพที่เหมาะสมกับเนื้อหา ส่งผลการเรียนรู้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์  ผู้เข้าประชุมสามารถ   
ก. เพื่อใช้โปรแกรม Photoshop ในการตกแต่งภาพได้   
ข. เลือกประเภทของภาพที่จะนำเสนอประกอบบทเรียนต่าง ๆ ได้  
ค. ออกแบบจัดทำภาพประกอบบทเรียนได้
หัวข้อการประชุม ก. การศึกษาพื้นฐานการตกแต่งภาพในคอมพิวเตอร์ 
ข. การใช้โปรแกรม Photoshop 5  ในการตกแต่งภาพ 
ค. ปฏิบัติการตกแต่งภาพเพื่อใช้ประกอบสื่อคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา 
วิธีการประชุม - การบรรยาย 
- การสาธิต 
- การฝึกปฏิบัติ 
คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม ผู้เข้าอบรมจำนวน 40 คน โดยมีคุณสมบัติ คือ 
1. เป็นอาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
2. มีความรู้ในการใช้โปรแกรม Windows 95 
ระยะเวลา สำหรับอาจารย์ 6 ชั่วโมง จำนวน 40 คน 
วันที่ 21-22 กันยายน 2541 เวลา 13.00 - 16.00 น. 
สถานที่  หน่วยคอมพิวเตอร์ ตึกอานันทมหิดล ชั้น 2  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
การประเมินผล - สังเกตจากการประชุม 
- ผลการตอบแบบสอบถาม 
ประโยชน์ที่คาดว่าได้รับ  1. คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของคณะฯ ได้รับความรู้และมีความสามารถ ในการใช้โปรแกรม  
    Photoshop  เพื่อตกแต่งภาพ 
2. สามารถนำภาพไปประกอบสื่อคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาได้ อย่างเหมาะสม 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ศูนย์ผลิตและพัฒนาสื่อคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา  
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
คณะวิทยากร ประกอบด้วย 
1. อาจารย์ นายแพทย์สมบูรณ์ ฤกษ์วิบูลย์ศรี 
2. อาจารย์ และข้าราชการ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
รายละเอียดการประชุม 
วันจันทร์ที่  21  กันยายน  2541  12.30 - 13.00 น.   ลงทะเบียน 
13.00 - 14.00 น.   ศึกษาพื้นฐานเบื้องต้น การตกแต่งภาพในคอมพิวเตอร์ 
                                 การใช้ Color System, Graphic Format 
14.00 - 15.00 น.   รู้จักกับโปรแกรม Photoshop 5,  
                                 ศึกษาการทำงานของปุ่มและฟังค์ชั่นต่าง ๆ 
15.00 - 16.00 น.   ปฏิบัติการตกแต่งภาพเบื้องต้น 1 
                                 การใช้ Mode, การ Adjust image 
วันอังคารที่  22  กันยายน  2541 13.00 - 14.30 น.   ปฏิบัติการตกแต่งภาพเบื้องต้น 2  
                                 การใช้ Fitter, การใช้ Palettes ต่าง ๆ, การสร้างแบบฟอร์ม (Form) 
14.30 - 16.00 น.   เรียนรู้จริงจากตัวอย่าง, การทำอักษรตัวนูน, การทำให้วัตถุ glow