การประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การใช้ฐานข้อมูลด้วย โปรแกรม Microsoft Access XP (ขั้นสูง)
วันที่ 20 มกราคม 2547

โครงการ
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้ฐานข้อมูลด้วย โปรแกรม Microsoft Access XP (ขั้นสูง)
หลักการและเหตุผล

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development) นับว่ามีส่วนสำคัญในการพัฒนาองค์กรให้ก้าวไปสู่การเป็นผู้นำได้เป็นอย่างดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงมีนโยบายพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีทักษะในการใช้งานคอมพิวเตอร์ เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้ได้ผลงานที่ถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โปรแกรม Microsoft Access XP เป็นโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database) สามารถจัดเก็บข้อมูลอย่างมีระบบ ถูกต้อง ซึ่งนับได้ว่าเป็นโปรแกรมระบบฐานข้อมูลที่มีความสมบูรณ์มากโปรแกรมหนึ่ง คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงจัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการขึ้น

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรม

1. ได้รับความรู้ความเข้าใจและวิธีการใช้งานโปรแกรม Microsoft Access XP (ขั้นสูง)
2. นำความรู้ที่ได้รับจากการเข้ารับการอบรมไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับงานในหน้าที่ต่อไป

หัวข้อการประชุม

1. เทคนิคการใช้โปรแกรม Microsoft Access XP
2. การใช้คำสั่งต่างๆ ในโปรแกรม

วิธีการประชุม

- บรรยาย
- สาธิต
- ฝึกปฏิบัติด้วยคอมพิวเตอร์, 1 เครื่อง/ คน

คุณสมบัติผู้เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการ

1. คณาจารย์และบุคลากร สังกัดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. มีความรู้พื้นฐาน Microsoft Windows 95 / 98 / 2000
3. มีความรู้พื้นฐาน Microsoft Access XP

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม

จำนวน 40 คน

ระยะเวลา

6 ชั่วโมง วันที่ 20 มกราคม 2547 เวลา 09.00 น. - 16.00 น.

สถานที่

ห้องปฏิบัติการหน่วยคอมพิวเตอร์ ตึก อปร ชั้น 8

การประเมินผล

- สังเกตุ
- แบบสอบถาม

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. คณาจารย์และบุคลากร ได้รับความรู้และสามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Access XP (ขั้นสูง) ได้
2. คณาจารย์และบุคลากร สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในงานประจำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

- หน่วยผลิตและพัฒนาสื่อคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

วิทยากร

- รศ.นพ.ธวัชชัย ชัยวัฒนรัตน์
- บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ประสานงานโครงการ

นางสาวนัยนา นุรารักษ์


กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การใช้ฐานข้อมูลด้วย โปรแกรม Microsoft Access XP (ขั้นสูง)
วันที่ 20 มกราคม 2547
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ตึก อปร ชั้น 8 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รายละเอียดการประชุมเชิงปฏิบัติการ

วันอังคารที่ 20 มกราคม 2547
08.30 น. - 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 น. - 10.30 น. เทคนิคการใช้โปรแกรม Microsoft Access XP
(พักรับประทานน้ำชา - กาแฟ)
10.30 น. - 12.00 น. เทคนิคการใช้โปรแกรม Microsoft Access XP(ต่อ)
13.00 น. - 14.30 น. เทคนิคการใช้โปรแกรม Microsoft Access XP(ต่อ)
(พักรับประทานน้ำชา - กาแฟ)
14.30 น. - 16.00 น. เทคนิคการใช้โปรแกรม Microsoft Access XP(ต่อ)

วิทยากร รศ.นพ.ธวัชชัย ชัยวัฒนรัตน์
ผู้ช่วยวิทยากร นางสาวนัยนา นุรารักษ์, นายสุรศักดิ์ หนูจันทร์แก้ว, นางจรรยา สุขะปาน, นางนุชปิยา สุดสวัสดิ์