การอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การใช้โปรแกรม Chula E-Learning System เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน (รุ่นที่ 1)
วันที่ 10 – 11 มิถุนายน 2547
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ตึก อปร ชั้น 8 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โครงการ
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้โปรแกรม Chula E-Learning System เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน ”
หลักการและเหตุผล

การนำเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ามาร่วมพัฒนาระบบการเรียนการสอนในปัจจุบันถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้ระบบการเรียนการสอนมีศักยภาพและประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น สถานบันการศึกษา จึงได้ดำเนินการพัฒนาและส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้กันอย่างแพร่หลาย ซึ่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้มีนโยบายให้คณะ/สถาบันเร่งพัฒนาวิชาการปรับปรุงหลักสูตรและวิธีการจัดการเรียนการสอนให้มีความเป็นสากลเพื่อผู้เรียนจะได้มีโอกาสเรียนรู้ด้วยตนเองมากขึ้น คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตระหนักดีถึงความสำคัญของนโยบายของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดังกล่าว จึงได้มีการสนับสนุนและส่งเสริมให้คณาจารย์และบุคลากรมีความรู้ความสามารถในการนำศักยภาพที่ดีของเทคโนโลยีสารสนเทศ มาประยุกต์เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงได้ร่วมมือกับศูนย์การศึกษาต่อเนื่องแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการนำโปรแกรม Chula E-Learning System การประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนต่อไป

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรม

1. เพื่อให้คณาจารย์ได้รับความรู้ในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการจัด การเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี
2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีโอกาส ศึกษาและค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองเพิ่มขึ้น นอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียน
3. เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคณาจารย์และนิสิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้เป็นผู้รู้จักเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ตน ในทุกๆ ด้าน

วิธีการดำเนินการ

บรรยายพร้อมฝึกปฏิบัติการการใช้โปรแกรม Chula E-Learning System

คุณสมบัติผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ

คณาจารย์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งมีหน้าที่ด้านการสอนนิสิตคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม

จำนวน 45 คน

ระยะเวลา

6 ชั่วโมง วันพฤหัสบดีที่ 10 และวันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2547 เวลา 13.00 น. - 16.00 น.

สถานที่

ห้องปฏิบัติการหน่วยคอมพิวเตอร์ ตึก อปร ชั้น 8

การประเมินผล

ผลการตอบแบบสอบถาม

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. คณาจารย์ได้รับความรู้ด้านการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
2. คณาจารย์ได้รับความรู้ความเข้าใจในวิธีการใช้โปรแกรม Chula E-Learning System และ นำไปจัดทำบทเรียนในรูปแบบ E-Learning
3. นิสิตคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีแหล่งศึกษาและค้นคว้าด้วยตนเอง เพิ่มเติมนอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

- รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หน่วยผลิตและพัฒนาสื่อคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หน่วยการเรียนการสอนแบบออนไลน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- โครงการฝึกอบรมบุคลากรอย่างครบวงจร

วิทยากร

- รศ.นพ.อดิศร ภัทราดูลย์
- นางสาวนัยนา นุรารักษ์
- นางจรรยา สุขะปาน
- นางนุชปิยา สุดสวัสดิ์
- นายรัฐพล อ้นบัณฑิต

ผู้ประสานงานโครงการ

นางสาวนัยนา นุรารักษ์


รายละเอียดการประชุมเชิงปฏิบัติการ

วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2547
12.30 น. - 13.00 น. ลงทะเบียน
13.00 น. - 14.30 น. บทนำการเรียนรู้แบบออนไลน์ ( e-Learning)
- การใช้งานโปรแกรม Chula E-Learning System
- การสร้างบทเรียนออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Chula E-Learning System
(อาหารว่างและเครื่องดื่มบริการพร้อมในชั่วโมงปฏิบัติ)
14.30 น. - 16.00 น. การสร้างบทเรียนออนไลน์ (ต่อ)
(วิทยากร รศ.นพ.อดิศร ภัทราดูลย์ ผู้ช่วยวิทยากร นางสาวนัยนา นุรารักษ์, นางจรรยา สุขะปาน, นางนุชปิยา สุดสวัสดิ์, นายรัฐพล อ้นบัณฑิต)
วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2547
12.30 น. - 13.00 น. ลงทะเบียน
13.00 น. - 14.30 น. การสร้างบทเรียนออนไลน์ (ต่อ)
- ทบทวนการสร้างบทเรียนออนไลน์
- การสร้างข้อสอบแบบทดสอบ ด้วยโปรแกรม Chula E-Learning System
(อาหารว่างและเครื่องดื่มบริการพร้อมในชั่วโมงปฏิบัติ)
14.30 น. - 16.00 น. - การประเมินผลผู้เรียนบนบทเรียนออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Chula E- Learning System
- ซักถาม
(วิทยากร รศ.นพ.อดิศร ภัทราดูลย์ ผู้ช่วยวิทยากร นางสาวนัยนา นุรารักษ์, นางจรรยา สุขะปาน, นางนุชปิยา สุดสวัสดิ์, นายรัฐพล อ้นบัณฑิต)