การประชุมเชิงปฏิบัติการ
การใช้ IT เพื่อผลิตบทเรียนคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา

เรื่อง "การสร้างบทเรียนเพื่อเผยแพร่บนเครือข่าย Internet ด้วยโปรแกรม Front Page 2000" (รุ่นที่ 1)

จัดโดย

ศูนย์ผลิตและพัฒนาสื่อคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา  คณะแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


โครงการ
การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง"การสร้างบทเรียนเพื่อเผยแพร่บนเครือข่าย Internet
ด้วยโปรแกรม Front Page 2000" (รุ่นที่ 1)

 
หลักการและเหตุผล
          Internet นับได้ว่าเป็นระบบเครือข่ายที่เชื่อมโยงเครื่องคอมพิวเตอร์ต่างๆ ให้สามารถติดต่อสื่อสารกันได้แม้ว่าจะอยู่ต่างสถานที่กัน  ส่วนด้านการเรียนการสอน
ในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเอกสาร ตำราหรือสื่อประกอบต่างๆ ไม่จำกัดอยู่เพียงแต่

ในชั้นเรียนในห้องสมุด ในมหาวิทยาลัยเท่านั้น แต่ยังมีแหล่งขุมทรัพย์แห่งความรู้

อีกมากมายที่อยู่ในแหล่งต่างๆ   ซึ่งหากผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน

มีความสามารถแสวงหาความรู้เหล่านั้นได้ก็จะทำให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ

มากขึ้น

       จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีปณิธานแน่วแน่ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้

บุคลากรในมหาวิทยาลัยทั้งอาจารย์ ข้าราชการ นิสิต มีความรู้ความสามารถ

รู้จักบุกเบิกแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  ดังนั้นการเตรียมความพร้อมให้บุคลากร

มีความรู้ความสามารถที่จะผลิตบทเรียนเพื่อเผยแพร่บนเครือข่าย Internet จึงเป็นแนวทางหนึ่ง  ซึ่งจะทำให้อาจารย์และผู้เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน

นำศัลยภาพของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ 

ไปในระบบเครือข่ายอันกว้างไกลนี้ซึ่งจะส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการเรียนการสอน

 
วัตถุประสงค์ 
ก. ผู้เข้าประชุมได้รับความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่ก้าวหน้าในปัจจุบัน
ข. ผู้เข้าประชุมสามารถเขียนโครงสร้างบทเรียนได้

ค. ผู้เข้าประชุมสามารถสร้างบทเรียนเผยแพร่บนเครือข่าย Internet เพื่อใช้

    ประกอบการเรียนการสอนได้

 
หัวข้อการประชุม
ก. วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์ในการสร้างบทเรียนเพื่อเผยแพร่บนเครือข่าย Internet
ข. การเขียนโครงสร้างบทเรียน

ค. การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรม Front Page 2000

ง. การสร้างภาพและตัวอักษร 3 มิติ  เพื่อใช้ประกอบในบทเรียน

 
วิธีการประชุม
การบรรยาย
การสาธิต

การฝึกปฏิบัติ

 
ระยะเวลา
วันอังคารที่  15  สิงหาคม  2543 - วันพฤหัสบดีที่  17  สิงหาคม  2543
จำนวน 9 ชั่วโมง    เวลา 13.00 น. - 16.00 น.

 
สถานที่
ห้อง 801/1A - 1B  หน่วยคอมพิวเตอร์  ตึก อปร. ชั้น 8 
คณะแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 
จำนวนผู้เข้าประชุม
จำนวน 30 คน
 
คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมประชุม
บุคลากรของคณะแพทยศาสตร์ ซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับการการเรียนการสอน
ต้องมีความสนใจและต้องการผลิตสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

มีเนื้อหาบทเรียน และภาพประกอบ  เพื่อใช้ฝึกปฏิบัติ

มีความรู้ในการใช้โปรแกรม Windows 95 หรือ Windows 98

 
การประเมินผล
สังเกตจากการประชุม
การฝึกปฏิบัติ

แบบประเมินผล

 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ก. ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการของคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน
ข. ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเขียนโครงสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนได้

ค. ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถนำความรู้ที่ได้รับและฝึกปฏิบัติไปสร้างบทเรียน

    คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ที่เหมาะสมในการเรียนการสอนได้

 
หน่วยงานรับผิดชอบ
ศูนย์ผลิตและพัฒนาสื่อคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
 
วิทยากร
ผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์และข้าราชการของคณะแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 
รายละเอียดการอบรม
วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2543 12.30-13.00 น. ลงทะเบียน
13.00-14.00 น. วิวัฒนาการของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน
14.00-15.00 น. การเขียนโครงสร้างบทเรียน
15.00-16.00 น. การสร้าง Web Page ด้วยโปรแกรม Front Page 2000
 
วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2543 13.00-14.00 น. การปรับแต่งตัวอักษร/ข้อความ/การนำภาพประกอบบทเรียน
14.00-15.00 น. การเชื่อมโยงข้อมูลด้วยไฮเปอร์ลิงค์ (Hyperlink)
15.00-16.00 น. การสร้าง Image Map
 
วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2543 13.00-14.00 น. การสร้างตาราง/การแบ่งจอภาพเป็นเฟรม
14.00-15.00 น. การสร้างตัวอักษร 3 มิติ เพื่อใช้ประกอบบทเรียน
15.00-16.00 น. การสร้างตัวอักษร 3 มิติ เพื่อใช้ประกอบบทเรียน (ต่อ)

ผู้ที่สนใจ ติดต่อขอสมัครได้ที่ ศูนย์ผลิตและพัฒนาสื่อคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา (CAI.) โทรศัพท์ 2564000 ต่อ 3555