การประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง "การสร้าง Animation Graphics for Web ด้วยโปรแกรม Macromedia Flash 5"
วันที่ 23 - 25 เมษายน 2545
--------------------------------------------------------
โครงการ
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การสร้าง Animation Graphics for Web ด้วยโปรแกรม Macromedia Flash 5"
หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันการสร้าง Web Site เพื่อรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารของหน่วยงาน และองค์กร นับว่ามีความสำคัญและจำเป็นมาก เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ ให้บุคคลทั่วไปได้รู้จัก และเข้ามาศึกษาค้นคว้าหาความรู้ ผู้รับผิดชอบในการพัฒนาและปรับปรุง Web Site
ของแต่ละหน่วยงานและองค์กร จึงต้องพัฒนาให้รูปแบบการนำเสนอ เป็นที่น่าสนใจอยู่ตลอดเวลา การออกแบบ ตกแต่งให้สวยงาม นับว่าเป็นส่วนสำคัญยิ่ง และหากมีภาพเคลื่อนไหว และเสียงประกอบด้วย จักทำให้การนำเสนอ ดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรม

1. มีความรู้พื้นฐานในขั้นตอน ของการสร้างภาพเคลื่อนไหวและเสียงประกอบ โดยใช้โปรแกรม Macromedia Flash 5
2. สามารถนำภาพเคลื่อนไหวที่สร้างขึ้น ไปประกอบใน Web Site เพื่อเผยแพร่บนอินเตอร์เนต ได้

หัวข้อประชุม

1. พื้นฐานการสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม Macromedia Flash 5
2. การใช้เครื่องมือสร้างภาพ
3. การสร้าง Symbols และ Insances
4. ความรู้เกี่ยวกับ Stage และ Timeline
5. การสร้างภาพเคลื่อนไหว Tweened Animation
6. การนำเสนอผลงานบน Web Page

วิธีการประชุม

- บรรยาย
- สาธิต
- ฝึกปฏิบัติด้วยคอมพิวเตอร์, เครื่อง/1 คน

คุณสมบัติของผู้เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการ

1. เป็นอาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. มีความรู้การใช้โปรแกรม Windows 95 / Window 98

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม

จำนวน 30 คน

ระยะเวลา

9 ชั่วโมง
วันที่ 23 - 25 เมษายน 2545 เวลา 13.00 น. - 16.00 น.

สถานที่

ห้องปฏิบัติการหน่วยคอมพิวเตอร์ ตึก อปร ชั้น 8

การประเมินผล

- สังเกตุจากการประชุม
- ผลการตอบแบบสอบถาม

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำความรู้พื้นฐานจากที่อบรมไปสร้างภาพเคลื่อนไหวและเสียง เพื่อนำไปประกอบใน Web Site ด้วยโปรแกรม Macromedia Flash 5 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หน่วยงานรับผิดชอบ

ศูนย์ผลิตและพัฒนาสื่อคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิทยากร

ผศ.นพ. สมบูรณ์ ฤกษ์วิบูลย์ศรี
อาจารย์ และข้าราชการ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง "การสร้าง Animation Graphics for Web ด้วยโปรแกรม Macromedia Flash 5"
วันที่ 23 - 25 เมษายน 2545
ณ. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ตึก อปร ชั้น 8 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันอังคารที่ 23 เมษายน 2545
12.30 น.-13.00 น.
ลงทะเบียน
13.00 น.-14.30 น.
พื้นฐานการสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม Macromedia Flash 5
(พักรับประทานน้ำชา - กาแฟ)
14.30 น. - 16.00 น. การใช้เครื่องมือสร้างภาพ
- การสร้าง เส้น, รูปทรงกลม, รูปทรงสามเหลี่ยม
- การใช้เครื่องมือดินสอสร้างรูปทรง
- ลักษณะของเส้นรอบรูป
- การใช้เครื่องมือลบภาพ
- การย่อ, ขยาย รูปทรง
- การหมุนรูปทรง
- การพิมพ์ตัวอักษร, การปรับเปลี่ยนรูปแบบ ขนาดและสี
วันพุธที่ 24 เมษายน 2545
13.00 น. - 14.30 น. การสร้าง Symbols และ Instances
- การสร้าง Symbols
- การสร้าง Instance จาก Symbols และการปรับแต่ง Instances
(พักรับประทานน้ำชา - กาแฟ)
14.30 น. - 16.00 น. ความรู้เกี่ยวกับ Stage และ Timeline
- การปรับขนาดและสีของ Stage
- ลำดับชั้นของ Layer
- การปรับลำดับชั้นของ Layer
วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2545
13.00 น. - 14.30 น. การสร้างภาพเคลื่อนไหว Tweened Animation
- การสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบ Motion Tween
- การสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบปรับเปลี่ยนรูปทรง
- การนำเสียงมาประกอบในภาพเคลื่อนไหว
(พักรับประทานน้ำชา - กาแฟ)
14.30 น. - 16.00 น. การนำเสนอผลงานบน Web Page