ขั้นตอนการผลิต
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
เอกสารต้นฉบับ
ข้อความ
ภาพประกอบ
เสียงประกอบ
ภาพวิดีทัศน์
ภาพเคลื่อนไหว
ส่วนประกอบของบทเรียน
ชื่อเรื่อง
ชื่อเจ้าของบทเรียน
เนื้อหา
เอกสารอ้างอิง
ปริมาณงาน
เนื้อหาบทเรียน
คำถามท้ายบท
โครงสร้างของเว็บเพจ
โครงสร้างแบบลำดับชั้น
โครงสร้างแบบแผนผัง
ตัวอย่างงาน
เอกสารต้นฉบับ
โครงสร้างของเว็บเพจ
เว็บเพจ