ภาพประกอบ
ภาพที่ใช้ประกอบบทเรียนใช้ภาพสี, ภาพขาวดำหรือสไลด์ก็ได้ หากเป็นภาพจากหนังสือให้ระบุแหล่งที่มาของภาพด้วย แต่ถ้าจะส่งภาพที่สแกนด้วยคอมพิวเตอร์แล้ว ควรกำหนดรูปแบบของภาพให้เป็นรูปแบบ .jpg, .gif, .bmp

ภาพ .jpg ขนาดไฟล์ 21KB

ภาพ .gif ขนาดไฟล์ 38 KB

ภาพ .bmp ขนาดไฟล์ 113 KB