ชื่อเจ้าของบทเรียน

ชื่อ, นามสกุล, ตำแหน่งทางวิชาการ พร้อมทั้งต้นสังกัด เช่น
ตัวอย่าง
- รศ.นพ.สรรเพชญ เบญจวงศ์กุลชัย
ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- รองศาสตราจารย์นายแพทย์ สรรเพชญ เบญจวงศ์กุลชัย
ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ดร.พญ.ณัฎฐิยา พิมทะโนทัย
ภาควิชาจุลชีววทิยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย