โครงสร้างของเว็บเพจ (Site Structure)

คณาจารย์ที่ต้องการส่งต้นฉบับบทเรียน เพื่อให้หน่วยผลิตและพัฒนาสื่อคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาผลิตให้ จะต้องเขียนโครงสร้างของบทเรียน ซึ่งอาจเขียนได้ 2 วิธี คือ
โครงสร้างแบบลำดับชั้น
โครงสร้างแบบแผนผัง (Sitemap)

โครงสร้างแบบลำดับชั้น
หัวข้อใหญ่ 1
หัวข้อย่อย 1.1
หัวข้อย่อย 1.2
หัวข้อใหญ่ 2
หัวข้อย่อย 2.1
หัวข้อย่อย 2.2
หัวข้อย่อย 2.3
หัวข้อใหญ่ 3