เนื้อหา

ประกอบด้วย

วัตถุประสงค์ของบทเรียน
บทนำ
เนื้อหาบทเรียน

โดยเนื้อหาบทเรียนนั้น ควรใช้ภาษาไทยที่อ่านแล้วได้ใจความ เข้าใจง่าย อนุญาตให้ใช้ภาษาอังกฤษในกรณีที่เป็นศัพท์เฉพาะ ซึ่งหากแปลเป็นภาษาไทยแล้วอาจไม่ได้ความหมาย แต่หากต้องการนำเสนอบทเรียนเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องแปลเป็นภาษาไทยด้วย