เนื้อหาบทเรียน

เนื้อหาบทเรียนที่จะนำมาผลิตบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 1 เรื่อง เมื่อพิมพ์ตามข้อกำหนดข้างต้นแล้ว ควรมีปริมาณบรรจุอยู่ในกระดาษขนาด 21.6 X 27.9 เซนติเมตร หรือ A4 ไม่ต่ำกว่า 3 หน้ากระดาษ เต็มแผ่น ใส่เลขหน้ากำกับทุกหน้า