ข้อความ
พิมพ์เนื้อหาบทเรียนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ได้มาตรฐาน เช่น ปลาดาว ออฟฟิค หรือ Microsoft Office โดยใช้ตัวอักษรแบบ Angsana UPC ขนาด 16 บรรจุลงแผ่นดิสเก็ต หรือ CD-R หรือ CD-RW