เอกสารอ้างอิง

ใช้แบบ Index Medicus เอกสารที่อ้างอิงให้ใส่หมายเลข 1-2-3 ไว้ท้ายประโยค เอกสารที่อ้างถึงในอันดับแรก ให้จัดเป็นเอกสารอ้างอิงหมายเลขที่หนึ่ง และเรียงตามลำดับการอ้างอิงต่อๆ ไป