คำถามท้ายบท

ควรเป็นคำถามแบบปรนัย (Multiple Choice Question)
มี 4-5 ตัวเลือก (options)
มีข้อเฉลยที่ถูกต้อง พร้อมคำอธิบายประกอบ
คำถามอาจเป็นข้อความ, ภาพ, แผนภูมิ, เสียงหรือตารางก็ได้
ในเนื้อหา 1 เรื่อง ต้องมีคำถามเพื่อใช้สำหรับทดสอบ อย่างน้อย 5 ข้อ

ตัวอย่างที่ 1
1. อินเตอร์เน็ต คืออะไร
ก. การเชื่อมโยงระหว่างเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั่วโลกที่มีมาตราฐานเดียวกัน
ข. การทำงานด้วยคอมพิวเตอร์
ค. การใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดทำแฟ้มข้อมูลต่าง ๆ
ง. การสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในองค์กร

เฉลย
ข้อ ก. ถูก
อินเตอร์เน็ต คือ การเชื่อมโยงระหว่างเครือข่ายคอมพิวเตอร์จำนวนมากทั่วโลก เพื่อติดต่อสื่อสารกัน ภายใต้หลักเกณฑ์มาตรฐานเดียวกัน

ข้อ ข. ผิด
การทำงานด้วยคอมพิวเตอร์ เป็นการปฏิบัติงานโดยการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการทำงานให้สำเร็จ และถูกต้องตามวัตถุประสงค์

ข้อ ค. ผิด
ในการใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดทำแฟ้มข้อมูลนั้น สามารถใช้โปรแกรมต่างๆ ได้โดยไม่จำเป็นต้องติดต่อกับเครือข่าย

ข้อ ง. ผิด
การสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในองค์กร เรียกว่า อินทราเน็ต มีลักษณะคล้ายกับระบบอินเตอร์เน็ต แต่แตกต่างกัน คือ มีการเชื่อมโยงกันระหว่างเครื่องภายในองค์กรเท่านั้น

ตัวอย่างที่ 2
2. ในเพจใดเรียกว่า โฮมเพจ (Home Page)

ก. เพจ 1
ข. เพจ 2
ค. เพจ 3
ง. เพจ 4

เฉลย
ข้อ ก. ถูก

เพจ 1 คือเพจแรกของผู้ใช้อินเตอร์เน็ตที่ทุกคนจะได้เห็นเมื่อเข้าไปยังเว็บไซด์ต่างๆ เรียกว่า HomePage

ข้อ ข. ผิด
เพจ 2 เป็นเอกสารหน้าอื่นๆ ในเว็บไซด์

ข้อ ค. ผิด
เพจ 3 เป็นเอกสารหน้าอื่นๆ ในเว็บไซด์

ข้อ ง. ผิด
เพจ 4 เป็นเอกสารหน้าอื่นๆ ในเว็บไซด์