โครงสร้างของเว็บเพจ (Site Structure)

โครงสร้างแบบลำดับชั้น

ตัวอย่างโครงสร้างของเว็บเพจ เวิลด์ ไวด์ เว็บ แบบลำดับชั้น

1. กำเนิด World Wide Web
2. เวิลด์ ไวด์ เว็บ เซิร์ฟเวอร์ (Word Wide Web Server)
2.1 World Wide Web Server ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ใส่รูป p01.jpg
(http://www.chula.ac.th)
2.2 World Wide Web Server ของหอสมุดคณะแพทยศาสตร์ ใส่รูป p02.jpg
(http://md3.md.chula.ac.th)
2.3 World Wide Web Server ของสำนักข่าว CNN ใส่รูป p03.jpg
(http://www.cnn.com)
2.4 World Wide Web Server ของบริษัทไมโครซอฟท์ ใส่รูป p04.jpg
(http://www.microsoft.com)
2.5 World Wide Web Server ของ Discovery Online ใส่รูป p05.jpg
(http://www.discovery.com)
3. รหัสการสืบค้น (URL : Uniform Resource Locator)
4. เอชทีทีพี (HTTP)
5. โฮมเพจ (Home Page) ภาพแสดงตำแหน่งของ Home Page (pic06.jpg),
6. เว็บเพจ (Web Page)
7. เว็บไซต์
8. เอชทีเอ็มแอล (HTML)
9. ไฮเปอร์เท็กซ์ (Hypertext)
10. โปรแกรมเวิลด์ไวด์เว็บเบราเซอร์ (WWW Browser)
11. การสืบค้นข้อมูลบนเวิลด์ไวด์เว็บ
12. การใช้เว็บไซต์ ประเภทสืบค้นข้อมูล
12.1 http//www.yahoo.com เว็บสืบค้นยาฮู
12.2 http//www.lycos.com เว็บสืบค้นไลคอส
12.3 http//www.infoseek.com เว็บสืบค้นอินโฟซีค
12.4 http//www.Excite.com เว็บสืบค้นเอ็กไซท์
12.5 http//www.AltaVista.com เว็บสืบค้นอัลต้า วิสต้า
12.6 http//www.LookSmart.com เว็บสืบค้นลุคสมาร์ท
12.7 http//www.Netscape เว็บสืบค้นเน็ตสเคป

โครงสร้างแบบแผนผัง (Sitemap)