ชื่อเรื่อง

สั้น กระชับ แต่ได้ใจความครอบคลุม เกี่ยวข้องกับเนื้อหาบทเรียน เขียนเป็นภาษาไทย แต่อาจมีคำอธิบายเป็นภาษาอังกฤษได้ และอนุญาตให้ใช้ภาษาอังกฤษได้ในกรณีเป็นคำเฉพาะ แต่หากใช้ชื่อเรื่องเป็น
ภาษาอังกฤษ ต้องมีบรรยายเป็นภาษาไทยด้วย เช่น

- ชื่อเรื่องเป็นภาษาไทยอย่างเดียว
ตัวอย่าง
การรักษามะเร็งเต้านมระยะการแพร่กระจาย

- ชื่อเรื่องเป็นภาษาไทย โดยมีคำอธิบายเป็นภาษาอังกฤษประกอบ
ตัวอย่าง
ไฟฟ้าวินิจฉัย (Electrodiagnosis)

- ชื่อเรื่องเป็นภาษาไทย และมีคำอังกฤษที่เป็นคำศัพท์เฉพาะประกอบ
ตัวอย่าง
การตรวจวิเคราะห์ Blood Gas