ภาควิชา

กายวิภาคศาสตร์
กุมารเวชศาสตร์
จักษุวิทยา
จิตเวชศาสตร์
จุลชีววิทยา
ชีวเคมี
นิติเวชศาสตร์
ปรสิตวิทยา
พยาธิวิทยา
เภสัชวิทยา
รังสีวิทยา
วิสัญญีวิทยา
เวชศาสตร์ชันสูตร
เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
เวชศาสตร์ฟื้นฟู
ศัลยศาสตร์
สรีรวิทยา
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
โสต นาสิก ลาริงซ์ วิทยา
ออร์โธปิดิกส์
อายุรศาสตร์
HomePage
ข้อแนะนำการส่งต้นฉบับเพื่อจัดทำบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
บทเรียนของภาควิชาศัลยศาสตร์ ตารางรายชื่อบทเรียน

โรคทางเดินน้ำดีตีบตัน (Biliary Atresia)
ผศ.นพ.ไพศาล เวชชพิพัฒน์
ศ.นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ

Pediatric Surgery
Dr.Soottiporn Chitmittraphap

Case Scenario : ปัญหาเด็กถ่ายเป็นเลือด
Dr.Soottiporn Chitmittraphap

Atlas of Pediatric Surgery
Dr.Soottiporn Chitmittraphap

English for Medical Doctor
Dr. Soottiporn Chitmittraphap
Dr. Jeffry Jraeme Bennette
Dr. Sunetra Chongtrakul

Gastroschisis
อ.ดุสิต วีระไวทยะ


ไส้ติ่ง โรคทางศัลยกรรม
รศ.นพ.พัฒน์พงษ์ นาวีเจริญ

Surgical Technique :
Abdominal Aortic Aneurysm Repair

Dr.Patpong Navicharern , Mr.Lan F. Lane

Surgical Technique :
Inguinal Hernia Repair

Dr.Patpong Navicharern

ศัลยศาสตร์หัตถการ 1
การผูกไหมและเย็บแผล

รศ.นพ.พัฒน์พงษ์ นาวีเจริญ

ศัลยศาสตร์หัตถการ 2
การฟอกมือและแต่งตัวเข้าผ่าตัด

รศ.นพ.พัฒน์พงษ์ นาวีเจริญ
แนวทางปฏิบัติการพิจารณาสื่อการเรียนการสอนเป็นผลงานทางวิชาการ
ปรับปรุงวันที่