ภาควิชา

กายวิภาคศาสตร์
กุมารเวชศาสตร์
จักษุวิทยา
จิตเวชศาสตร์
จุลชีววิทยา
ชีวเคมี
นิติเวชศาสตร์
ปรสิตวิทยา
พยาธิวิทยา
เภสัชวิทยา
รังสีวิทยา
วิสัญญีวิทยา
เวชศาสตร์ชันสูตร
เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
เวชศาสตร์ฟื้นฟู
ศัลยศาสตร์
สรีรวิทยา
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
โสต นาสิก ลาริงซ์ วิทยา
ออร์โธปิดิกส์
อายุรศาสตร์
HomePage
ข้อแนะนำการส่งต้นฉบับเพื่อจัดทำบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
บทเรียนของภาควิชาเวชศาสตร์ชันสูตร ตารางรายชื่อบทเรียน

LAB FINDINGS IN CANCER & TUMOR MARKERS
ศ.พญ.นวพรรณ จารุรักษ์

การตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
ในภาวะฉุกเฉิน
(Emergency Laboratory Medicine)

อ.นพ. วิโรจน์ ไววานิชกิจ

Clinical Enzymology
ผศ.พญ. ไพลิน อุชชิน

Liver Function Test
ผศ.พญ. ไพลิน อุชชิน

Quality Assurance In Clinical Laboratory
ผศ.พญ. ไพลิน อุชชิน

Cell Cycle and Cell Cycle Control
รศ.พญ.นวพรรณ จารุรักษ์

การเก็บสิ่งส่งตรวจ
เพื่อการตรวจวิเคราะห์ทางพยาธิวิทยาคลินิก

นพ.วิโรจน์ ไววานิชกิจ

Water and Electrolytes
อาจารย์แพทย์หญิง ยุวรีย์ วนาวณิชย์กุล


General Knowledge of Anemia
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาวะโลหิตจาง

รศ.พญ.นวพรรณ จารุรักษ์


การตรวจวิเคราะห์ Blood gas
นพ.วิโรจน์ ไววานิชกิจ

การเจาะเลือดจากเส้นเลือดดำด้วยระบบสุญญากาศ
นพ.วิโรจน์ ไววานิชกิจ

Leukemia
พญ.จุฑารัตน์ สุธีโสภณ
แนวทางปฏิบัติการพิจารณาสื่อการเรียนการสอนเป็นผลงานทางวิชาการ
ปรับปรุงวันที่