ภาควิชา

กายวิภาคศาสตร์
กุมารเวชศาสตร์
จักษุวิทยา
จิตเวชศาสตร์
จุลชีววิทยา
ชีวเคมี
นิติเวชศาสตร์
ปรสิตวิทยา
พยาธิวิทยา
เภสัชวิทยา
รังสีวิทยา
วิสัญญีวิทยา
เวชศาสตร์ชันสูตร
เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
เวชศาสตร์ฟื้นฟู
ศัลยศาสตร์
สรีรวิทยา
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
โสต นาสิก ลาริงซ์ วิทยา
ออร์โธปิดิกส์
อายุรศาสตร์
HomePage
ข้อแนะนำการส่งต้นฉบับเพื่อจัดทำบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
บทเรียนของภาควิชารังสีวิทยา ตารางรายชื่อบทเรียน

การตรวจวัดความหนาแน่นของกระดูก
Bone Mineral Density Measurement

รศ.พญ.สุภัทรพร เทพมงคล

การตรวจระบบทางเดินหายใจทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์
Lung scan

ผศ.พญ. คนึงนิจ กิ่งเพชร

การตรวจระบบตับและทางเดินน้ำดี
ทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์

รศ.พญ.สุภัทรพร เทพมงคล

การตรวจวินิจฉัยโรคเนื้องอกของต่อมไร้ท่อทางรังสีวิทยา
Endocrine Tumor Imaging

รศ.พญ. สมใจ หวังศุภชาติ
ผศ.พญ. คนึงนิจ กิ่งเพชร

Essentials of Screening Sinus
computed Tomography

นพ.บัณฑิต เจ้าปฐมกุล
ผศ.พญ.สุกัลยา เลิศล้ำ

การตรวจระบบทางเดินอาหาร
ทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์

ผศ.พญ.สุภัทรพร เทพมงคล

Skull and Face :
Roentgen Anatomy and Fracture

อ.นพ.เอกวรรณ ชันซื่อ , รศ.จงจินต์ ภัทรมนตรี

Spine :
Roentgen Anatomy and Trauma

อ.นพ.เอกวรรณ ชันซื่อ , รศ.จงจินต์ ภัทรมนตรี

Upper and Lower Extremities :
Roentgen Anatomy and Trauma

อ.นพ.เอกวรรณ ชันซื่อ , รศ.จงจินต์ ภัทรมนตรี

Basic Principles in Oncology
นพ. เทวินทร์ โชติธนประสิทธิ์
รศ. นพ. ประเสริฐ เลิศสงวนสินชัย

Radioiodine for Thyroid Cancer
การรักษามะเร็งต่อมธัยรอยด์
ด้วยสารกัมมันตรังสีไอโอดีน

พญ.คนึงนิจ กิ่งเพชร

Treatment of hyperthyroidism
with Radioactive Iodine
การรักษาภาวะต่อมธัยรอยด์เป็นพิษ
ด้วยสารกัมมันตรังสี ไอโอดีน

พญ.คนึงนิจ กิ่งเพชร

Abdomen :
Roentgen Anatomy and Pathology

อ.นพ.เอกวรรณ ชันซื่อ , รศ.จงจินต์ ภัทรมนตรี

Lungs :
Normal and Abnormal X-ray Findings

อ.นพ.เอกวรรณ ชันซื่อ , รศ.จงจินต์ ภัทรมนตรี
แนวทางปฏิบัติการพิจารณาสื่อการเรียนการสอนเป็นผลงานทางวิชาการ
ปรับปรุงวันที่