ภาควิชา

กายวิภาคศาสตร์
กุมารเวชศาสตร์
จักษุวิทยา
จิตเวชศาสตร์
จุลชีววิทยา
ชีวเคมี
นิติเวชศาสตร์
ปรสิตวิทยา
พยาธิวิทยา
เภสัชวิทยา
รังสีวิทยา
วิสัญญีวิทยา
เวชศาสตร์ชันสูตร
เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
เวชศาสตร์ฟื้นฟู
ศัลยศาสตร์
สรีรวิทยา
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
โสต นาสิก ลาริงซ์ วิทยา
ออร์โธปิดิกส์
อายุรศาสตร์
HomePage
ข้อแนะนำการส่งต้นฉบับเพื่อจัดทำบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
บทเรียนของภาควิชาปรสิตวิทยา ตารางรายชื่อบทเรียน

พยาธิตืด ; Hymenolepis nana  และ
Hymenolepis diminuta

รศ.วิไล ศักดิ์ศิริสัมพันธ์

พยาธิใบไม้ในลำไส้ขนาดใหญ่ ;
Fasciolopsis buski

รศ.วิไล ศักดิ์ศิริสัมพันธ์

Introduction to trematode
รศ.วิไล ศักดิ์ศิริสัมพันธ์

การเตรียมฟิล์มเลือดและ
การย้อมสีเพื่อตรวจหาเชื้อปรสิต
Preparation and Staining of Blood films for detecting parasites

รศ. ณัฐรส จันทชุม

แมลงวันที่มีความสำคัญทางการแพทย์
(Files of Medical Importance)

ผศ. นพ. เผด็จ สิริยะเสถียร

โรค Myiasis
ผศ. นพ. เผด็จ สิริยะเสถียร

Taenia saginata and Taenia solium
and cysticercosis

รศ.วิไล ศักดิ์ศิริสัมพันธ์

พยาธิตัวตืด
(Introduction to Cestode)

พญ. กัญญรัตน์ กรัยวิเชียร

ปรสิตภายนอกร่างกาย
(Ectoparasites)

อ.นพ.เผด็จ สิริยะเสถียร

การควบคุมแมลงพาหะ
(Vector Control)

อ.นพ.เผด็จ สิริยะเสถียร

โรคที่นำโดยแมลง
(Vector-borne Diseases)

อ.นพ.เผด็จ สิริยะเสถียร

Acanthocephala
อ.พญ.กัญญรัตน์ กรัยวิเชียร

Poisonous Arthropods : สัตว์ขาข้อที่มีพิษ
นพ.เผด็จ สิริยะเสถียร

พยาธิไส้เดือนกลม
ผศ.พญ.ดร.สุรางค์ ไตรธีระประภาพ

พยาธิเข็มหมุด
ผศ.พญ.ดร.สุรางค์ ไตรธีระประภาพ
แนวทางปฏิบัติการพิจารณาสื่อการเรียนการสอนเป็นผลงานทางวิชาการ
ปรับปรุงวันที่