ภาควิชา

กายวิภาคศาสตร์
กุมารเวชศาสตร์
จักษุวิทยา
จิตเวชศาสตร์
จุลชีววิทยา
ชีวเคมี
นิติเวชศาสตร์
ปรสิตวิทยา
พยาธิวิทยา
เภสัชวิทยา
รังสีวิทยา
วิสัญญีวิทยา
เวชศาสตร์ชันสูตร
เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
เวชศาสตร์ฟื้นฟู
ศัลยศาสตร์
สรีรวิทยา
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
โสต นาสิก ลาริงซ์ วิทยา
ออร์โธปิดิกส์
อายุรศาสตร์
HomePage
ข้อแนะนำการส่งต้นฉบับเพื่อจัดทำบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
บทเรียนของภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ตารางรายชื่อบทเรียน

กรณีศึกษา
(Case Study)

ผศ.พญ.สุวิมล สรรพวัฒน์

โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง
(Immunodeficiency)

ผศ.พญ.พรรณทิพา ฉัตรชาตรี ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
ผศ.พญ.ดร.ณัฏฐิยา หิรัญกาญจน์ ภาควิชาจุลชีววิทยา

Chronic Diarrhea and Malabsorption
โรคท้องเสียเรื้อรังและการดูดซึมบกพร่อง

รศ.พญ.บุษบา วิวัฒน์เวคิน

High Frequency Oscillator Ventilation
Rujipat Samransamruajkit MD.

Clinical Approach to
Inherited Metabolic Disorders

อ.นพ.วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์

Chest Physical Therapy and Suctioning
อ.จิตลัดดา ดีโรจนวงศ์

Endotracheal Intubation
อ.นพ.สุชาดา ศรีทิพยวรรณ, อ.นพ.รุจิภัตต์ สำราญสำรวจกิจ

Oxygen Therapy
อ.นพ.สุชาดา ศรีทิพยวรรณ, อ.นพ.รุจิภัตต์ สำราญสำรวจกิจ

ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะในเด็ก การวินิจฉัยและรักษา
นพ.ไพโรจน์ โชติวิทยธารากร

การใส่สายสวนสะดือทาง Umbilical Vein

  

การวินิจฉัยโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดทางคลินิก
นพ.ไพโรจน์ โชติวิทยธารากร

การติดเชื้อราของผิวหนังที่พบบ่อยในเด็ก
ผศ.พญ.ศิริวรรณ วนานุกูล

การติดเชื้อแบคทีเรียที่ผิวหนังที่พบบ่อยในเด็ก
ผศ.พญ.ศิริวรรณ วนานุกูล

Venepuncture
รศ.นพ.ปัญญา เสกสรรค์

Tepid sponge
ศ.พญ.อุษา ทิสยากร

Neonatal Apnea
รศ.พญ.พิมลรัตน์ ไทยธรรมยานนท์

Nebulization therapy
รศ.พญ.จรุงจิตร์ งามไพบูลย์
แนวทางปฏิบัติการพิจารณาสื่อการเรียนการสอนเป็นผลงานทางวิชาการ
ปรับปรุงวันที่