ภาควิชา

กายวิภาคศาสตร์
กุมารเวชศาสตร์
จักษุวิทยา
จิตเวชศาสตร์
จุลชีววิทยา
ชีวเคมี
นิติเวชศาสตร์
ปรสิตวิทยา
พยาธิวิทยา
เภสัชวิทยา
รังสีวิทยา
วิสัญญีวิทยา
เวชศาสตร์ชันสูตร
เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
เวชศาสตร์ฟื้นฟู
ศัลยศาสตร์
สรีรวิทยา
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
โสต นาสิก ลาริงซ์ วิทยา
ออร์โธปิดิกส์
อายุรศาสตร์
HomePage
ข้อแนะนำการส่งต้นฉบับเพื่อจัดทำบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
บทเรียนของภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ตารางรายชื่อบทเรียน

สาธิตวิธีการทำคลอด 4 แบบ (VDO)
การทำคลอดปกติ , การทำคลอดด้วยคีม , การทำคลอด
ด้วยเครื่องดึงสุญญากาศ , การผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง

Menopause : วัยหมดระดู
รศ.นพ.นิมิต เตชไกรชนะ
ศ.นพ.คุณหญิงกอบจิตต์ ลิมปพยอม


Pap Smear and Management
of the Abnormal Pap Smear

ผศ.นพ.วิชัย เติมรุ่งเรืองเลิศ

Sexual Health : สุขภาพทางเพศ
รศ.นพ.สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล , ศ.นพ.เอนก อารีพรรค


Leukorrhea : ระดูขาว
ศ.นพ.เยื้อน ตันนิรันดร

Intrauterine Growth Restriction
ทารกโตช้าในครรภ์

รศ.นพ.บุญชัย เอื้อไพโรจน์กิจ , พญ.ปิยะรัตน์ สัมฤทธิ์ประดิษฐ์

Gestational Diabetes Mellitus
โรคเบาหวานในสตรีตั้งครรภ์

นพ.สมชาย ธนวัฒนาเจริญ

Fetal physiology
สรีรวิทยาของทารกในครรภ์

ผศ.นพ.ธีระ วัชรปรีชานนท์

Benign tumor of uterus
เนื้องอกของตัวมดลูก

นพ.เรืองศักดิ์ เลิศขจรสุข

Endometriosis
ภาวะเยื่อบุโพรงมดลูกอยู่ผิดที่ในอุ้งเชิงกราน

รศ.นพ.กำธร พฤกษานานนท์


ภาวะโลหิตจางกับการตั้งครรภ์
ผศ.นพ.ศักนัน มะโนทัย
แนวทางปฏิบัติการพิจารณาสื่อการเรียนการสอนเป็นผลงานทางวิชาการ
ปรับปรุงวันที่