ภาควิชา

กายวิภาคศาสตร์
กุมารเวชศาสตร์
จักษุวิทยา
จิตเวชศาสตร์
จุลชีววิทยา
ชีวเคมี
นิติเวชศาสตร์
ปรสิตวิทยา
พยาธิวิทยา
เภสัชวิทยา
รังสีวิทยา
วิสัญญีวิทยา
เวชศาสตร์ชันสูตร
เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
เวชศาสตร์ฟื้นฟู
ศัลยศาสตร์
สรีรวิทยา
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
โสต นาสิก ลาริงซ์ วิทยา
ออร์โธปิดิกส์
อายุรศาสตร์
HomePage
ข้อแนะนำการส่งต้นฉบับเพื่อจัดทำบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
บทเรียนของภาควิชาอายุรศาสตร์ ตารางรายชื่อบทเรียน

Serological Diagnosis for Common Blood-borne Viruses
นพ.วันล่า กุลวิชิต

Usage of Polymerase Chain Reaction in Diagnosis of Infectious Diseases
นพ.วันล่า กุลวิชิต

Management of Occupational Exposure to Blood and Body Fluid
นพ.วันล่า กุลวิชิต

Epstein-Barr Virus : An Overview
นพ.วันล่า กุลวิชิต

การเจาะสารน้ำในช่องเยื่อหุ้มปอด
และการตัดเยื่อหุ้มปอด

รศ.นพ.สมเกียรติ วงษ์ทิม

การตรวจวัดการตอบสนองของหลอดลม
รศ.นพ.สมเกียรติ วงษ์ทิม

การรักษามะเร็งเต้านมระยะการแพร่กระจาย
นพ.จตุรงค์ ตันติมงคลสุข , รศ.นพ.นรินทร์ วรวุฒิ

Cancer screening : การตรวจคัดกรองโรคมะเร็ง
นพ.จตุรงค์ ตันติมงคลสุข
แนวทางปฏิบัติการพิจารณาสื่อการเรียนการสอนเป็นผลงานทางวิชาการ
ปรับปรุงวันที่