ภาควิชา

กายวิภาคศาสตร์
กุมารเวชศาสตร์
จักษุวิทยา
จิตเวชศาสตร์
จุลชีววิทยา
ชีวเคมี
นิติเวชศาสตร์
ปรสิตวิทยา
พยาธิวิทยา
เภสัชวิทยา
รังสีวิทยา
วิสัญญีวิทยา
เวชศาสตร์ชันสูตร
เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
เวชศาสตร์ฟื้นฟู
ศัลยศาสตร์
สรีรวิทยา
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
โสต นาสิก ลาริงซ์ วิทยา
ออร์โธปิดิกส์
อายุรศาสตร์
HomePage
ข้อแนะนำการส่งต้นฉบับเพื่อจัดทำบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
บทเรียนของภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ตารางรายชื่อบทเรียน

กายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วยทางเดินน้ำเหลืองอุดตัน
หลังการผ่าตัดมะเร็งเต้านม

อ.วันทนีย์ วรรณเศษตา, ผศ.วิยะดา ไรวา
นายอุดม เสริมศิริโภคา

การออกกำลังกายขณะตั้งครรภ์
(Exercise in Pregnancy)

รศ.พญ.กฤษณา พิรเวช

New Treatment of Spasticity
เทคนิคใหม่ในการรักษาภาวะกล้ามเนื้อเกร็ง

ผศ.พญ.อารีรัตน์ สุพุทธิธาดา

Electrodiagnosis
ไฟฟ้าวินิจฉัย

ผศ.พญ.กฤษณา พิรเวช
แนวทางปฏิบัติการพิจารณาสื่อการเรียนการสอนเป็นผลงานทางวิชาการ
ปรับปรุงวันที่