ภาควิชา

กายวิภาคศาสตร์
กุมารเวชศาสตร์
จักษุวิทยา
จิตเวชศาสตร์
จุลชีววิทยา
ชีวเคมี
นิติเวชศาสตร์
ปรสิตวิทยา
พยาธิวิทยา
เภสัชวิทยา
รังสีวิทยา
วิสัญญีวิทยา
เวชศาสตร์ชันสูตร
เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
เวชศาสตร์ฟื้นฟู
ศัลยศาสตร์
สรีรวิทยา
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
โสต นาสิก ลาริงซ์ วิทยา
ออร์โธปิดิกส์
อายุรศาสตร์
HomePage
ข้อแนะนำการส่งต้นฉบับเพื่อจัดทำบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
บทเรียนของภาควิชาจุลชีววิทยา ตารางรายชื่อบทเรียน

อิมมูโนโกลบุลิน
(Immunoglobulin)

รศ.อรวดี หาญวิวัฒน์วงศ์

โรคภูมิแพ้ชนิด (Atopic Dermatitis)
อ.พญ.ดร.จงกลนี วงศ์ปิยะบวร

โรคสะเก็ดเงิน (Psoriasis)
อ.พญ.ดร.จงกลนี วงศ์ปิยะบวร

จุลชีพก่อโรคพบไม่บ่อย
(Do you know these bacteria?)

รศ.ผ่องพรรณ นันทาภิสุทธิ์

ระบบคอมพลีเมนท์
(Complement System)

รศ.ไหม รัตนวรารักษ์

โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (Immunodeficiency)
ผศ.พญ.พรรณทิพา ฉัตรชาตรี ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
ผศ.พญ.ดร.ณัฏฐิยา หิรัญกาญจน์ ภาควิชาจุลชีววิทยา

การตรวจการทำงานของภูมิคุ้มกันทางด้านเซลล์
(Detection of Cellular Immunity)

ผศ.พญ.ดร.ณัฏฐิยา หิรัญกาญจน์

Neoplasms of the Immune System
พญ. ดร. ณัฏฐิยา พิมทะโนทัย

Self Tolerance/Autoimmunity
พญ. ดร. ณัฏฐิยา พิมทะโนทัย

ระบบ HLA
พญ. ดร. ณัฏฐิยา พิมทะโนทัย

โรคภูมิต้านเนื้อเยื่อของตนเอง
พญ. ดร. ณัฏฐิยา พิมทะโนทัย
แนวทางปฏิบัติการพิจารณาสื่อการเรียนการสอนเป็นผลงานทางวิชาการ
ปรับปรุงวันที่