ภาควิชา

กายวิภาคศาสตร์
กุมารเวชศาสตร์
จักษุวิทยา
จิตเวชศาสตร์
จุลชีววิทยา
ชีวเคมี
นิติเวชศาสตร์
ปรสิตวิทยา
พยาธิวิทยา
เภสัชวิทยา
รังสีวิทยา
วิสัญญีวิทยา
เวชศาสตร์ชันสูตร
เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
เวชศาสตร์ฟื้นฟู
ศัลยศาสตร์
สรีรวิทยา
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
โสต นาสิก ลาริงซ์ วิทยา
ออร์โธปิดิกส์
อายุรศาสตร์
HomePage
ข้อแนะนำการส่งต้นฉบับเพื่อจัดทำบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
บทเรียนของภาควิชาวิสัญญีวิทยา ตารางรายชื่อบทเรียน

การนำสลบและการใส่ท่อช่วยหายใจ
(Induction of anesthesia and intubation)

รศ.นพ.รื่นเริง ลีลานุกรม
ผศ.พญ.วัชริน สินธวานนท์

Awake Fiberoptic Nasotracheal Intubation (Awake FNI)
รศ.พญ.อัญชลี เตชะนิเวศน์
รศ.นพ.รื่นเริง ลีลานุกรม

Local Anesthetic Agents
ผศ.พญ.ลาวัลย์ ตู้จินดา

Neuromuscular Blocking Agents
ยาหย่อนกล้ามเนื้อ

ผศ.พญ.ลาวัลย์ ตู้จินดา
แนวทางปฏิบัติการพิจารณาสื่อการเรียนการสอนเป็นผลงานทางวิชาการ
ปรับปรุงวันที่