ภาควิชา

กายวิภาคศาสตร์
กุมารเวชศาสตร์
จักษุวิทยา
จิตเวชศาสตร์
จุลชีววิทยา
ชีวเคมี
นิติเวชศาสตร์
ปรสิตวิทยา
พยาธิวิทยา
เภสัชวิทยา
รังสีวิทยา
วิสัญญีวิทยา
เวชศาสตร์ชันสูตร
เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
เวชศาสตร์ฟื้นฟู
ศัลยศาสตร์
สรีรวิทยา
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
โสต นาสิก ลาริงซ์ วิทยา
ออร์โธปิดิกส์
อายุรศาสตร์
HomePage
ข้อแนะนำการส่งต้นฉบับเพื่อจัดทำบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
บทเรียนของภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ตารางรายชื่อบทเรียน

เส้นประสาท
(Peripheral nerve)

อ.นพ.สิทธิพร แอกทอง

Briefly Color Atlas of Histological Sections in The Cell and Basic Tissues
Dr. Vinida Bundit

Neuroanatomy Brain Stem
Meechai Srisai MD.,Ph.D

Neurons and Glial Cells
รศ.พญ.วิไล ชินธเนศ

ภาพสีระดับกล้องจุลทรรศน์ธรรมดา
สาธิตลักษณะโครงสร้างอวัยวะต่างๆ
ที่เป็นองค์ประกอบในแต่ละระบบอย่างสังเขป

Dr. Vinida Bundit

Integumentary System
ระบบปกคลุมร่างกาย

พญ.มลเนตร คุณติรานนท์

Gross Identify Me!
Dr. Tanvaa Tansatit

Down Syndrome
Dr. Valairat Dhamcharee
แนวทางปฏิบัติการพิจารณาสื่อการเรียนการสอนเป็นผลงานทางวิชาการ
ปรับปรุงวันที่