รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ
 
ประจำปี 2545
ศาสตราจารย์นายแพทย์ ดร. ภิรมย์ กมลรัตนกุล
นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2545
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
 
สารบัญ
 
1.
ประกาศเกียรติคุณ
 
2.
ประวัติส่วนตัว
 
3.
ประวัติการศึกษา
 
4.
ประวัติการทำงาน
 
5.
เกียรติประวัติและผลงานที่ได้รับ
 
6.
ภาพถ่ายเกี่ยวเนื่องในรางวัลที่ได้รับ