3. ประวัติการศึกษา

อันดับที่
คุณวุฒิ
ปี พ.ศ. ที่จบ
ชื่อสถานศึกษาและประเทศ
1
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การแพทย์)
2513
จุฬาลงการณ์มหาวิทยาลัย
2
แพทยศาสตรบัณฑิต
2515
จุฬาลงการณ์มหาวิทยาลัย
3
วุฒิบัตรแสดงความรู้หรือความชำนาญ การประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป
2520
แพทยสภาแห่งประเทศไทย
4
Master of Science (Clinical Epidemiology)
2526
McMaster University, Hamilton, U.S.A.
5
หนังสืออนุบัตรบัตรฯ (สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน)
2528
แพทยสภาแห่งประเทศไทย
6
Certificatie : Distinguished Visiting Scholar in Clinical Economics
2530
The Wharton School U.S.A.
7
Certificate in the Management Training Program
2534
The University of Toronto, CANADA
8
Master of Science (Clinical Epidemiology)
2534
The University of Pennsylvania, U.S.A.
9
ปริญญาบัตรหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร
2544
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
10
หนังสืออนุมัติบัตรฯ (สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว)
2544
แพทยสภาแห่งประเทศไทย