2. ประวัติส่วนตัว
 
ชื่อ นามสกุล ศาสตราจารย์นายแพทย์ ดร. ภิรมย์ กมลรัตนกุล
วัน เดือน ปีที่เกิด 29 สิงหาคม 2492
สถานที่เกิด
สัญชาติ ไทย
สถานภาพ สมรส กับ คุณสุธารา กมลรัตนกุล
ที่อยู่ (บ้าน)
251/251 หมู่บ้านสัมมากร ซ.50 ถ.สุขาภิบาล 3 แขวงสะพานสูง บึงกุ่ม กท. 10240
โทร. 02-729-3256-7
สถานที่ทำงาน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถ.พระราม4 เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330 โทร 02-256-4244
ตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ระดับ 11