การหาขนาดตัวอย่างในงานวิจัยประเภทที่ต้องการหาความสัมพันธ์
ข้อมูลชนิดนับ

ตัวอย่างที่ 7 การศึกษาแบบ Case-Control Study (Unmatched)
ต้องศึกษาว่าสตรีที่ใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดจะมีอัตราเสี่ยงต่อการเกิดโรค Tromboembolism จากรายงานเก่า พบว่าodd ratio เป็น 2 เท่า และทราบว่าสตรีใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดประมาณ 10% จะต้องศึกษาในสตรีที่เป็นโรคและกลุ่มควบคุม กลุ่มละเท่าไร

วิธีทำ

P0 = โอกาสที่กลุ่มควบคุมจะมีปัจจัยเสี่ยง (กลุ่มที่ไม่ เป็นโรคจะเคยใช้ยาเม็ดคุมกำเนิด) ในกรณีที่เป็น rare disease จะเท่ากับ overall exposure rate (อัตราการใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดทั้งหมด) = .1

จะต้องศึกษาในสตรีที่เป็นโรค Thromboembolism และสตรีกลุ่มควบคุมกลุ่มละ 378 คน

ขนาดตัวอย่างเมื่อ Case : Control ไม่เป็น 1:1
ในบางครั้งการทำ Case : Control เป็น 1 : 1 ไม่สามารถจะทำได้ ด้วยข้อจำกัดทั้งในแง่ที่เป็น rare case และข้อจำกัด ในเรื่องเวลา จากตัวอย่างที่ 7 ขนาดตัวอย่างที่ต้องการคือ 378 case และ 378 control รวมทั้งหมด 756 คน ถ้าต้องการ case : Control เป็น 1:3

วิธีทำ ให้ ne เป็นจำนวน case เมื่อใช้ case : control เป็น 1:1
  c เป็นจำนวน case per control = 3
  n เป็นจำนวน case ที่ต้องการเมื่อ case : control เป็น 1:c
  cn เป็นจำนวน control ที่ต้องการเมื่อ case : control เป็น 1 : c


ตัวอย่างที่ 8 การศึกษาแบบ Matched case-control study
กลุ่มศึกษาคือ สตรีที่เป็นโรค Thromboembolism กลุ่มควบคุมคือ สตรีที่ไม่เป็นโรคนี้ โดยจับคุ่ (Match) ตามอายุ และสัมภาษณ์ประวัติการใช้ยาเม็ดคุมกำเนิด จากรายงานเดิมพบดังตาราง

  สตรีกลุ่มควบคุม
Pill No Pill
สตรีที่เป็น Thromboembolism Pill 20 8(ma)
No pill 2(mb) 10

odd ratio = 8/2 = 4

วิธีทำ

ma = จำนวนคู่ที่ Case ได้รับปัจจัยที่เสี่ยงและ Control ไม่ได้รับ
(สตรีที่เป็น Thromboembolism ใช้ Pill และคู่ที่เป็น Control ไม่ใช้ Pill)
no = จำนวนคู่ทั้งหมดที่ศึกษา = 40 คู่
mb = จำนวนคู่ที่ Case ไม่ได้รับปัจจัยเสี่ยงและ Control ได้รับ
(สตรีที่เป็น Thromboembolism ไม่ใช้ Pill และคู่ที่เป็น Control ใช้ Pill) = 2 คู่

จะต้องศึกษา ในสตรีเที่เป็น Thromboembolism และ matched control จำนวนอย่างน้อย 99 คู่


ตัวอย่างที่ 9 การศึกษาแบบ Cohort Study
ต้องการศึกษาติดตามสตรีที่ใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดก่อนการตั้งครรภ์ภายในเวลา 3 เดือนจะให้กำเนิดบุตรเป็น Congenital heart defect หรือไม่ จะต้องใช้ขนาดตัวอย่างเท่าใด ถ้าจากรายงานเดิมพบว่า Relative Risk เท่ากับ 4 เท่า

วิธีทำ

จะต้องติดตามสตรีที่ใช้ OC ก่อนการตั้งครรภ์ภายในเวลา 3 เดือน และกลุ่มควบคุมกลุ่มละ 712

 

การพิจารณาขนาดตัวอย่าง HOME ตัวอย่างที่ 10