การหาขนาดตัวอย่างในงานวิจัยประเภทที่ต้องการหาความสัมพันธ์
ข้อมูลชนิดวัด

ตัวอย่างที่ 10 การศึกษาในคนกลุ่มเดียว
ต้องการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักตัวเด็กแรกเกิดกับความยาวเส้นรอบอก จะต้องใช้ขนาดตัวอย่างเท่าไร ถ้าจาก Pilot พบว่า Correlation coefficient (r) ประมาณ 0.7

วิธีทำ

 

จะต้องศึกษาในเด็กแรกเกิดจำนวน 799 คน

 

การพิจารณาขนาดตัวอย่าง HOME Next Lesson