โรคที่เกิดจากพยาธิตัวตืด (cestodes, tape worm)
Taeniasis (โรคพยาธิตัวตืด)
 
เป็นโรคที่เกิดจากพยาธิตัวตืด ชนิด Taenia ที่เกี่ยวข้องกับคนมี 2 ชนิด ได้แก่ T. saginata (พยาธิตืดวัว) และ T. solium (พยาธิตืดหมู) โดยมี คนเป็น definitive host ตัวแก่ อาศัยอยู่ใน ลำไส้เล็ก ของคน และมี วัวและหมู เป็น intermediate host ตามลำดับ ตัวอ่อน ระยะติดต่อ อาศัยอยู่ใน กล้ามเนื้อ ของ วัว และ หมู

วงจรชีวิต ตัวแก่ อาศัย อยู่ใน ลำไส้ โดยใช้ ส่วนหัว เกาะติดกับ เยื่อบุผนัง ลำไส้เล็ก ปล่อยส่วน ลำตัว ที่เป็นปล้อง (proglottids) งอกเจริญ เป็นปล้อง ยาวออก ไปตาม ทางเดิน ของลำไส้ ภายใน ปล้อง เหล่านี้ ประกอบด้วยไข่เป็น จำนวนมาก ปล้อง และไข่ หลุดปะปน กับอุจจระ ออกมา สัตว์จำพวก วัว และหมู กินปล้อง และไข่ เหล่านี้ เข้าไปใน ลำไส้ ตัวอ่อน หลุดจาก ไข่ และไชผ่าน ผนังลำไส้ ไปฝังตัว อยู่ใน กล้ามเนื้อ ของสัตว์ เหล่านี้ ต่อมา เจริญเติบโต เป็นตัวอ่อน ระยะ ติดต่อ (cysticerus) ตราบจน คน มาทาน เนื้อของสัตว์ เหล่านี้อย่างดิบๆ สุกๆ เข้าไปใน ลำไส้ ตัวอ่อน เจริญเติบโต เป็นตัวแก่ อาศัย อยู่ใน ลำไส้ ต่อไป ครบวงจรชีวิต

การติดต่อ อาการทางคลีนิค และพยาธิสภาพ เกิดจาก คน ทานเนื้อวัว หรือ เนื้อหมู อย่างดิบๆ สุกๆ ที่มี ตัวอ่อน (cysticerci) ฝังตัวอยู่ ตัวอ่อน เจริญเติบโต เป็นตัวแก่ ต่อไปใน กระเพาะ หรือ ลำไส้เล็ก ของคน โดย เกาะติดกับ เยื่อบุผนัง ลำไส้เล็ก บริเวณ jejunum โดยใช้ sucker ในราย T. saginata (ตืดวัว) หรือใช้ scolex ที่มี hooklets (ตะขอ) ในราย T. solium  (ตืดหมู)