คำนำ
 
เอกสารคำสอนนี้เขียนขึ้น เพื่อให้นิสิตแพทย์ใช้อ่าน เพื่อทำความเข้าใจ ในรายวิชา การติดเชื้อ โดยเฉพาะ วิชาการติดเชื้อ 3 ในวันพฤหัสดิ์แรก ของรายวิชา เนื่องจาก เวลาบรรยายมีน้อย ไม่สามารถ บรรยาย ครอบคลุม ได้หมด เอกสาร ฉบับนี้ จะช่วย ให้ นิสิตแพทย์ เข้าใจ พยาธิวิทยา การติด เชื้อปาราสิต ได้ดีขึ้น ไม่มาก ก็น้อย อย่างไรก็ตาม นิสิตแพทย์ ควรขวนขวาย หาอ่าน จาก วารสาร ทางการแพทย์ หรือ ตำราแพทย์ ภาษาอังกฤษ เพิ่มเติม จากห้องสมุด  
เชื้อปาราสิต (parasite) เป็น สิ่งมีชีวิต ชนิดหนึ่ง เช่นเดียวกับ เชื้อบักเตรี เชื้อรา และไวรัส ซึ่งสามารถ ทำให้ เกิดโรค ติดเชื้อ ในร่างกาย คนได้ โรคติดเชื้อ ปาราสิต นับเป็นปัญหาสำคัญ ทางสาธารณสุข ทั้งด้าน การป้องกัน และการรักษา โดยเฉพาะ ในแหล่งชุมชน ที่ยากจนและ ขาดการศึกษา ปาราสิตในโลก มีมากมาย หลายชนิด บางชนิด ไม่ทำให้เกิดโรค (non-pathogenic parasite) และ หลายชนิดที่ทำให้เกิดโรค (pathogenic parasite)