โรคที่เกิดจากเชื้อปาราสิตเซลล์เดียวชนิดมีหนวด
(flagellate protozoa)
ปาราสิตเหล่านี้ บางชนิดอาศัยอยู่ในทางเดินอาหาร เช่น Giardia lamblia บางชนิด อาศัยอยู่ใน ช่องอวัยวะเพศ เช่น Trichomonas vaginalis และ ชนิดที่ อาศัยอยู่ใน เลือดและ เนื้อเยื่อ เช่น Trypanosome