การสร้างสื่อการสอนแบบ e-lecture
โดยใช้โปรแกรม Aculearn