ศูนย์ผลิตและพัฒนาสื่อคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา (C.A.I.) ทำหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนของคณาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผ่านทางสื่อคอมพิวเตอร์ เพื่อช่วยในการเรียนรู้วิชาแพทยศาสตร์ของนิสิตแพทย์ และเผยแพร่บทเรียนในรูปแบบ CD-ROM และระบบเครือข่ายภายในคณะฯ ตลอดจนการนำเสนอผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

ทั้งนี้เพื่อให้การจัดส่งต้นฉบับบทเรียนคอมพิวเตอร์ทางการแพทย์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีมาตราฐานเดียวกัน ศูนย์ผลิตฯ จึงขอกำหนดหลักเกณฑ์และคำแนะนำการจัดทำต้นฉบับ ดังต่อไปนี้

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด