ภาควิชา

กายวิภาคศาสตร์
กุมารเวชศาสตร์
จักษุวิทยา
จิตเวชศาสตร์
จุลชีววิทยา
ชีวเคมี
นิติเวชศาสตร์
ปรสิตวิทยา
พยาธิวิทยา
เภสัชวิทยา
รังสีวิทยา
วิสัญญีวิทยา
เวชศาสตร์ชันสูตร
เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
เวชศาสตร์ฟื้นฟู
ศัลยศาสตร์
สรีรวิทยา
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
โสต นาสิก ลาริงซ์ วิทยา
ออร์โธปิดิกส์
อายุรศาสตร์
HomePage
ข้อแนะนำการส่งต้นฉบับเพื่อจัดทำบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
บทเรียนใหม่ ตารางรายชื่อบทเรียน

พยาธิตืด ; Hymenolepis nana  และ Hymenolepis diminuta
รศ.วิไล ศักดิ์ศิริสัมพันธ์
ภาควิชาปรสิตวิทยา

พยาธิใบไม้ในลำไส้ขนาดใหญ่ ; Fasciolopsis buski
รศ.วิไล ศักดิ์ศิริสัมพันธ์
ภาควิชาปรสิตวิทยา

Introduction to trematode
รศ.วิไล ศักดิ์ศิริสัมพันธ์
ภาควิชาปรสิตวิทยา

LAB FINDINGS IN CANCER & TUMOR MARKERS
ศ.พญ.นวพรรณ จารุรักษ์
ภาควิชาเวชศาสตร์ชันสูตร
แนวทางปฏิบัติการพิจารณาสื่อการเรียนการสอนเป็นผลงานทางวิชาการ
ปรับปรุงวันที่